21 september 2010

Warmtelevering in nieuwbouwwoningen, toekomstgericht, consumentgericht?

Warmtelevering is een oude en bekende techniek waar we in Nederland al bijna 100 jaar ervaring mee hebben. Om een energieneutrale gebouwde omgeving te realiseren kan deze techniek in een nieuw jasje een goede bijdrage leveren. Warmte die anders verloren gaat, kan via een warmtenet nuttig gebruikt worden voor verwarming van woningen en tapwater. Duurzaamheid heeft echter niet alleen te maken met energieprestaties, maar ook met geld, comfort en keuzevrijheid voor de consument. En op die punten scoort een warmtenet niet altijd goed. Ontwikkelaars van woningen worden verplicht een aansluiting op het warmtenet te realiseren en de consument is gebonden aan één warmteleverancier. Daarbij heeft warmtelevering het negatieve imago van ouderwetse stadsverwarming. Maar het gaat te snel om de techniek daarmee te diskwalificeren. Op veel plekken komt pure restwarmte vrij die in principe gratis beschikbaar is. Benutting hiervan dringt het gebruik van fossiele energiebronnen en de emissie van CO2 per saldo terug.

Uit de discussiebijeenkomst komt naar voren dat de haalbaarheid van een warmtenet afhankelijk is van veel factoren. Daaronder een groot aantal lokale omstandigheden als de beschikbaarheid van restwarmte  (hoeveelheid en duurzaamheidsgehalte), de afstand tot de afnemers, de schaalgrootte van een bouwproject, de fasering ervan, de dichtheid en de typologie van de woningen. Daarnaast kunnen de ambities van ontwikkelaars, corporaties en gemeenten doorslaggevend zijn. Transparantie voor de consument is belangrijk. De duurzaamheid van het systeem moet gemakkelijk te begrijpen zijn. Daarnaast wil de consument er bij voorkeur ook in financieel opzicht iets mee opschieten.

De discussiebijeenkomst is gehouden in het kader van het kennisoverdracht- en
stimuleringsprogramma Lente-akkoord, een initiatief van Aedes, NEPROM, NVB, Bouwend Nederland en het ministerie van VROM/WWI. Deze bijeenkomst is georganiseerd in samenwerking met VNG.

Lees hier het volledige verslag, hieronder staan de presentaties die te zien waren:

Presentatie Paul Dielissen

Presentatie Build Desk

Presentatie Claudia Bouwens

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties