Aedes ondersteunt leden bij plan CO2-neutrale woningen

In de Woonagenda hebben de Aedes-leden afgesproken dat elke woningcorporatie in 2018 een plan heeft om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Aedes ondersteunt haar leden bij het maken van dat plan.

De komende jaren gaan woningcorporaties hun woningen in een hoger tempo energiezuiniger maken. Voor de korte termijn betekent dit dat corporaties in 2021 uitkomen op gemiddeld energielabel B voor hun woningen. Dat vraagt om een versnelling van de investeringen in zonnepanelen, woningisolatie en warmtenetaansluitingen. Op de lange termijn, uiterlijk 2050, zorgen corporaties ervoor dat hun woningen CO2-neutraal zijn. Beide ambities zijn in de Woonagenda vastgesteld.

Format plan van aanpak
Het is de bedoeling dat iedere corporatie in 2018 een eigen plan heeft hoe ze toewerkt naar die CO2-neutraliteit. Zij kunnen dit einddoel via verschillende scenario’s invullen, op basis van lokale mogelijkheden en afspraken. De komende maanden gaat Aedes samen met corporaties een format voor zo’n plan van aanpak ontwikkelen.

De kick-off met uitleg over dit format vindt plaats op een bijeenkomst op 20 september samen met de Groene Huisvesters. Vervolgens organiseren wij in september en oktober regionale bijeenkomsten voor directeur-bestuurders. De data daarvoor worden op aedes.nl bekendgemaakt.

Rapporten
Het format is mede gebaseerd op twee rapporten. In het rapport van Finance Ideas heeft Aedes laten bereken hoe op sectorniveau CO2-neutraliteit te realiseren is aan de hand van vier scenario’s. Per scenario is berekend welke investeringen dit vraagt. De scenario’s zijn voor corporaties een goed hulpmiddel om naar de eigen woningvoorraad, opgave en mogelijke mix van maatregelen te kijken.

Het rapport van Nieman Raadgevende Ingenieurs geeft een uitgebreide schets van de praktische stappen die corporaties op weg naar 2050 kunnen zetten. Daarbij is aandacht voor het onderscheid in bestaande bouw en nieuwbouw en voor stapsgewijze en sprongsgewijze manieren om aan de transitie te werken. Ook de verlaging van de woonlasten van huurders komen daarbij aan bod. Verder geeft Nieman inzicht in gebiedsgerichte maatregelen om samen met andere partijen duurzame energie op te wekken.

Lees hier hoe woningcorporatie Thuisvester de korte en lange termijn ambities voor duurzaamheid met elkaar verbindt.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties