Begeleidingsgroep Tevredenheidsenquête ZEN-woningen

Zinkerblok2ZEN staat voor Zeer Energiezuinige Nieuwbouw, van bijna energieneutraal (BENG) tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. De vier brancheverenigingen faciliteren ZEN met het ZEN Platform, door samen te innoveren en kennis te delen.

Eén van de spelregels van het ZEN-platform is dat de bewonerstevredenheid wordt gemonitord. Uitgangspunt is minstens een rapportcijfer van 7,5. Het Lente-akkoord heeft bureau DWA gevraagd om een bewonersenquête op te stellen die een jaar na oplevering afgenomen kan worden. Aan de hand van de enquête willen we een tevredenheidscijfer kunnen bepalen. Om te zorgen voor een goede aansluiting van de enquête op de praktijk willen we een begeleidingsgroep instellen. Het Lente-akkoord zoekt praktijkdeelnemers voor deze begeleidingsgroep.

De bewonerstevredenheidsenquête heeft als doel inzicht te krijgen in wat de bewoner positief waardeert aan zijn ZEN-woning en wat er beter kan. Beide aspecten zijn nodig om ZEN-woningen te realiseren die goed aansluiten bij de wensen en behoeften van bewoners. Door gebruik te maken van een uniforme vragenlijst worden trends sneller zichtbaar en kunnen bedrijven effectiever inspelen op actuele wensen.

Taken van de begeleidingsgroep
De taak van de begeleidingsgroep is om mee te denken over de te enquêteren onderwerpen, de leesbaarheid voor de bewoners, het beoordelingsstelsel en een praktijkproef. De volgende partijen hebben al toegezegd zitting te nemen in de begeleidingsgroep: AM, Woonbond, VACpunt Wonen, Stichting Klantgericht Bouwen, Bouwend Nederland en Uneto-VNI.

De begeleidingsgroep komt drie maal bijeen. De overleggen zijn gepland op:

Datum en tijdstip Onderwerp Plaats
Dinsdag 28 juni om 14.30 uur Te enquêteren onderwerpen Westeinde 28, Voorburg
Donderdag 15 september om 10.00 uur Transparent Leesbaarheid voor de bewoners en beoordelingsstelselTransparent Westeinde 28, Voorburg
Donderdag 13 oktober om 10.00 uur Lessen uit de praktijkproef Westeinde 28, Voorburg

Transparent
Wilt u deelnemen aan deze begeleidingsgroep, dan kunt u zich aanmelden door dit formulier in te vullen. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Claudia Bouwens, programmaleider Lente-akkoord: cb@lente-akkoord.nl.


Gerelateerde berichten

Tags:

ZEN

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties