Bouwforum infosessie: Kwaliteitsborging in de bouw

bouwKwaliteitsborging in de bouw is een onderwerp dat momenteel volop in de publieke belangstelling staat. Onderzoeken naar de mogelijkheden ervan zijn uitgevoerd, kwartiermakers zijn aan de slag om Nederland voor te bereiden op de implementatie en ook in de Tweede Kamer staat het onderwerp regelmatig op de agenda.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft inmiddels een wetsvoorstel gepubliceerd voor een nieuw stelsel rondom de vergunningplicht voor het bouwen. Kern van dat wetsvoorstel is een sterkere positie van de consument en bouwpartijen die staan voor hun eigen werk zonder dat de gemeente meekijkt.

Met deze infosessie wordt u bijgepraat over de stand van zaken en over de gevolgen voor uw organisaties aan de hand van een tweetal invalshoeken:

  • Wat betekent het nieuwe stelsel voor u?
  • Hoe kunt u kwaliteitsborging oppakken?

Eerst wordt stilgestaan bij de huidige stand van zaken. Na een korte terugblik nemen we u mee in de meest recente en te verwachten ontwikkelingen. Daarin hebben het werk van de kwartiermakers en de politieke besluitvorming een belangrijke plaats. Behalve het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging wordt ook ingegaan op de voorstellen voor aanpassing van het Burgerlijk Wetboek op het gebied van aansprakelijkheid en retentie.

Vervolgens maken we de materie concreet door met elkaar na te gaan wat het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging in de bouw voor u betekent als betrokken professionele partij. Daarbij staan we stil bij de kansen die de nieuwe werkwijze biedt voor het optimaliseren van het ontwerp- en uitvoeringsproces. Aan de hand van een concreet voorbeeldproject maken we de voordelen inzichtelijk en worden de haken en ogen toegelicht. We gaan in op de vraag hoe u in de toekomst een vergunning krijgt, welke eisen er worden gesteld aan instrumenten voor kwaliteitsborging en welke keuzen u in het proces heeft. Verder staan we stil bij de noodzakelijke afstemming tussen opdrachtgevers, bouwers en gemeenten, met name als het gaat om brand, omgevingsveiligheid en hinder tijdens de bouw.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de Bouwforum-website

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties