Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging in beweging

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt naar verwachting per 1 januari 2018 in werking. Met de invoering van deze wet verschuift de verantwoordelijkheid voor de toetsing aan het bouwbesluit van gemeenten naar marktpartijen. Dit heeft grote gevolgen voor de werkvloer en voor interne bedrijfsprocessen.

De partners van het Lente-akkoord zien in deze ontwikkeling een kans om te borgen dat ook in de woningbouw de EPC bij oplevering wordt aangetoond. Het opnameprotocol voor nieuwbouwwoningen, zoals dat op ons verzoek in 2013 door ISSO is ontwikkeld, is hier bij uitstek geschikt voor. Ook het ventilatiesysteem dient in de ogen van de partners van het Lente-akkoord bij oplevering te worden getoetst: op inregeling verdeling, op debiet per ruimte en op geluidproductie.

EPV opnametoets in de praktijk

31 augustus 2018

Met behulp van de beoordelingsrichtlijn BRL 9500-05 en het bijbehorende opnameprotocol kunnen eigenaren van woningen laten aantonen dat hun object bij oplevering in potentie zeer energiezuinig is. De methode, en de hulpmiddelen uit ISSO-publicatie 82.5, zijn van belang voor woningcorporaties. Aan de hand van de BRL 9500-05 wordt namelijk beoordeeld welke Energieprestatievergoeding (EPV) de verhuurder […]

Kwaliteitsborging als nieuwe werkmethode

2 juni 2017

Verslag van de DVDP-sessie ‘Kwaliteitsborging in de keten: de klant is bindmiddel’. De invoering van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van projectontwikkelaars. Toezicht en toetsing wordt voortaan door private partijen gedaan. De beoogde datum van invoering is 1 januari 2018. Of die deadline gehaald wordt in Den Haag is nog even […]

Terugkijken: webinar private kwaliteitsborging voor installaties

23 mei 2017

Als straks de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WkB) van kracht is, is de bouwer samen met contractpartners waaronder de installateur verantwoordelijk voor de woning en de installaties. Op donderdag 11 mei 2017 hebben Wil van Ophem van KvINL en Marco Hofman van ISSO een webinar gegeven over dit onderwerp. Er zal zodra de wet […]

Pilot met private kwaliteitsborging van start

14 november 2016

Begin november is de eerste bouw binnen de Steenbergse pilot Private Kwaliteitsborging van start gegaan. De Kok Bouwgroep bouwt in opdracht van woningcorporatie Stadlander het project ‘Nieuw Eeckelenbergh’. Het project bestaat uit 17 levensloopbestendige, Nul-op-de-Meter eengezinswoningen. Bouwplantoetsers Nederland is als private kwaliteitsborger betrokken bij het project, om vanaf bouwplan tot oplevering de bouwkwaliteit te waarborgen. […]

‘Zoek nu al een borger die bij je past’

29 maart 2016

Aannemers hebben nog ruim anderhalf jaar om zich voor te bereiden op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Volgens Hajé van Egmond, kwartiermaker bij het Instituut voor Bouwkwaliteit, doen ze er goed aan om zich te oriënteren bij kwaliteitsborgers en alvast te oefenen. “Maak afspraken over hoe in te groeien in het nieuwe systeem.” […]

Nu al werken met een oplevertoets

17 maart 2016

Vooralsnog is een toets bij de oplevering van een woning niet verplicht. Toch werkt een aantal bedrijven in de praktijk al met kwaliteitsborging. Waarom doen ze dat?

Grote bouwers lopen voorop bij Kwaliteitsborging

21 januari 2016

“De bouwsector kan op tijd klaar zijn voor de vernieuwde kwaliteitsborging die vermoedelijk volgend jaar ingaat. De grote bouwers lopen voorop, maar de kleinere zullen spoedig volgen.” Dat zegt Jan Pieter van Dalen, manager van de kersvers opgerichte divisie Nieman Kwaliteitsborging. Dit artikel door René Didde verscheen op 14 januari in Cobouw. Bouwbedrijven als Heijmans, […]

Kwaliteitsborging: de trend is niet meer te stoppen

15 januari 2016

De methoden om de kwaliteit van het bouwproces te waarborgen lopen uiteen, maar het komt er in alle varianten op neer dat de uitvoerder en borger gaandeweg het bouwproces cruciale momenten vastleggen in een dossier. Dat zijn meestal foto’s, eventueel met de pakbonnen of stickers van de gebruikte bouwmaterialen. Dit artikel door René Didde verscheen […]

Resultaat Lente-akkoord Expertbijeenkomsten

13 maart 2015

Oplettende lezers weten dat er in de afgelopen weken in het kader van het Lente-akkoord twee expertbijeenkomsten zijn gehouden. Zijn daar stappen gemaakt? Zijn we tot nieuwe inzichten gekomen? In het kort de leerpunten en de stand van zaken. De expertbijeenkomst Mechanische ventilatie van 26 februari gaat leiden tot een brochure over mechanische ventilatie (en […]

Ballast Nedam onderzoekt nieuw kwaliteitsborgingstelsel

13 februari 2015

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt voorbereid. Naar verwachting treedt deze in 2016 in werking. Deze wet heeft een aantal civielrechtelijke consequenties. Deze gaan over aansprakelijkheid, verzekeringen en de 5%-regeling. Daarnaast verschuift de verantwoordelijkheid voor de toetsing aan het bouwbesluit van gemeenten naar marktpartijen. Dit heeft grote gevolgen voor de werkvloer en interne bedrijfsprocessen. […]

Beweging in energielabel-land, einde van een illusie?

13 februari 2015

Het door de overheid ingevoerde energielabel is amper een maand oud of verschillende discussies barsten los. Het systeem zou fraudegevoelig zijn, het zegt weinig over de energierekening en waardeert verdergaande energiezuinige nieuwbouw niet. Dit in tegenstelling tot de redelijk geruisloze invoering van het energielabel nieuwbouw utiliteit. Deze column is geschreven door Jaap Neeleman, Adviseur DWA Op […]

RVO whitepaper: Kennis en ervaringen van zes BENG-scholen

5 december 2014

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.   Per 1 januari 2015 wordt de EPC voor onderwijsfuncties aangescherpt van 1,3 naar 0,7 en in 2020 naar (bijna) 0. Steeds energiezuiniger bouwen vereist gelijktijdig aandacht voor het binnenmilieu. Een nieuwe whitepaper van RVO reikt schoolbesturen en gemeenten ideeën aan […]

Experiment garantiewoningen van start

29 september 2014

Op 1 oktober 2014 start het experiment waarbij grondgebonden nieuwbouwwoningen die een Keurmerk hebben van de Stichting Garantiewoning niet meer door de gemeente vooraf getoetst worden aan het Bouwbesluit 2012. Het Keurmerk, dat wordt verstrekt door Woningborg, SWK en Bouwgarant, garandeert dat een woning voldoet aan het Bouwbesluit 2012 – inclusief de EPC. In aanvulling […]

Nieuwe stap ontwikkeling bouwtoezicht

18 juli 2014

Eind juni is een consultatieversie van de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ gepubliceerd. Het is een volgende stap in de ontwikkeling tot een nieuw stelsel voor bouwtoezicht. De partners van het Lente-akkoord zien in deze ontwikkeling een kans om te borgen dat ook in de woningbouw de EPC bij oplevering wordt aangetoond. Het opnameprotocol voor […]

Onderzoek over nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw

27 juni 2014

In 2015 treedt een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw in werking. Het is belangrijk dat de communicatie over dit nieuwe stelsel zo goed mogelijk verloopt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Instituut voor Bouwkwaliteit onderzoeken hoe gemeenten, bouwbedrijven en ontwikkelaars tegenover deze nieuwe manier van werken staan en op […]

Bepalingsmethode EPC en definitie ‘bijna energieneutraal’

25 juni 2014

Binnen het Energieakkoord (2013) was energiebesparing in woningen een belangrijk onderwerp. In zowel het Energieakkoord als in het Woonakkoord zijn extra investeringsgelden beschikbaar gesteld. In een kamerbrief van 20 juni geeft minister Blok aan wat de actuele stand van zaken is. Blok gaat in deze kamerbrief onder andere in op een beter werkbare bepalingsmethode voor […]

Toelichting Energielabel nieuwbouw woningen

20 juni 2014

Op 5 juni 2014 heeft minister Blok in een brief aan de kamer uiteengezet hoe hij het vereenvoudigde energielabel voor woningen per 1 januari 2015 in wil voeren. Een korte toelichting.

Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 1: Trebbe

18 april 2014

Wat zijn de eerste ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen? Trebbe vertelt wat er tot nog toe van is geleerd. Wat werkt er wél en wat werkt (nog) niet? Hoe pakt het uit op de bouwplaats? En hoe wordt er gecommuniceerd met de klant? Bouwbedrijf Trebbe werkt van meet af aan met het […]

Experiment Stichting GarantieWoning

30 januari 2014

In vijf gemeenten worden binnenkort ervaringen opgedaan met private kwaliteitsborging. De gemeenten Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Delft en Sint Anthonis zullen vanaf medio 2014 de woningen die onder het Keurmerk GarantieWoning worden gebouwd, bij de bouwaanvraag niet meer toetsen aan de technische regels van het Bouwbesluit. Het betreft alleen de grondgebonden woningen. De betrokken waarborginstelling […]

Maak Energielabel onderdeel van kwaliteitsborging

1 februari 2013

Het pilotproject waarin het Energielabel Nieuwbouw is toegepast in twaalf woningprojecten nadert zijn voltooiing. De deelnemers zijn enthousiast, vooral omdat de pilot belangrijke inzichten verschaft.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties