Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging in beweging

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt naar verwachting per 1 januari 2018 in werking. Met de invoering van deze wet verschuift de verantwoordelijkheid voor de toetsing aan het bouwbesluit van gemeenten naar marktpartijen. Dit heeft grote gevolgen voor de werkvloer en voor interne bedrijfsprocessen.

De partners van het Lente-akkoord zien in deze ontwikkeling een kans om te borgen dat ook in de woningbouw de EPC bij oplevering wordt aangetoond. Het opnameprotocol voor nieuwbouwwoningen, zoals dat op ons verzoek in 2013 door ISSO is ontwikkeld, is hier bij uitstek geschikt voor. Ook het ventilatiesysteem dient in de ogen van de partners van het Lente-akkoord bij oplevering te worden getoetst: op inregeling verdeling, op debiet per ruimte en op geluidproductie.

Herijkt Lente-akkoord: wat is er veranderd?

5 juli 2012

Op donderdag 28 juni 2012 hebben Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en minister Spies van BZK het vernieuwde Lente-akkoord energiezuinige nieuwbouw ondertekend. Dit convenant actualiseert het oude Lente-akkoord van vier jaar geleden. De ambities van het Lente-akkoord uit 2008 blijven onverminderd staan. In 2015 is de nieuwbouw 50% energiezuiniger dan in 2007. En de komende […]

Gegarandeerde kwaliteit voor WKO-systemen vanaf 1-1-2013

31 mei 2012

In veel nieuwbouw- en herontwikkelingsprojecten wordt vanuit het oogpunt van duurzaamheid de toepassing van een bodemenergiesysteem met warmtepompen afgewogen. Naar verwachting treedt per 1 januari 2013 het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen in werking. Een onderdeel van deze nieuwe regelgeving voor WKO-systemen is de verplichting om de bodembronnen en de bijbehorende energiecentrale (het warmtepompsysteem) onder certificaat te laten […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties