Datum indiening blijft bepalend voor hoogte EPC

thunnissenDe aanscherping van de EPC treedt per 1 januari 2015 in werking. In het gewijzigde Bouwbesluit 2012 is geen overgangsrecht opgenomen. Het overgangsrecht regelt of de datum van indiening danwel de datum van vergunningverlening bepaalt welk Bouwbesluit van toepassing is.

Doordat overgangsrecht ontbreekt zou men kunnen denken dat dit keer de datum van vergunningverlening bepalend is. We ontvingen van verschillende ontwikkelaars dringende vragen hierover. Er is echter niets aan de hand, laat het ministerie van BZK ons desgevraagd weten.

Omdat het overgangsrecht niet is gewijzigd, staat het niet in de wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het blijft dus zoals u gewend was. Artikel 9.1, zesde lid, van het BB2012 blijft gelden:

“Op een aanvraag om vergunning voor het bouwen of voor brandveilig gebruik, een gebruiksmelding of een sloopmelding, gedaan voor het tijdstip waarop een wijziging van dit besluit in werking treedt, alsmede met betrekking tot enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een beslissing omtrent een dergelijke aanvraag of melding, blijven de voorschriften van dit besluit en de daarop berustende bepalingen van toepassing, die golden op het tijdstip waarop de aanvraag of melding werd gedaan.”


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties