Energielabel woningbouw: aanvullende FAQ’s voor projectontwikkelaars

rendered smart meter energy efficiency conceptDit artikel is voor het laatst geupdate op 15 februari 2015 (aanvulling met vraag 9 en vraag 10)

Vanaf 1 januari 2015 is het definitief energielabel verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen. Dit label verschilt van het energielabel dat sinds 2008 verplicht is. Woningeigenaren kunnen vanaf 1 januari het definitief label zelf online aanvragen.

In december 2014 berichtten wij over diverse FAQ’s die zijn opgesteld door RVO om u te ondersteunen bij de voorlichting naar achterban en consumenten over het nieuwe energielabel. Naar aanleiding van de FAQ’s voor projectontwikkelaars had het Lente-akkoord een aantal aanvullende vragen ingediend bij het ministerie. Deze zijn inmiddels door het ministerie beantwoord.

1. In de FAQ’s voor projectontwikkelaars wordt gesproken van een opleverprotocol. Welk opleverprotocol wordt hier bedoeld?
Antwoord: Dit betreft helaas nog verouderde informatie. We hebben geen onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwbouwwoningen omdat het energielabel er moet zijn op het moment van oplevering: het betreft dan een bestaande woning en de bewijsmaterialen zijn dan gelijk aan bewijsmaterialen voor overige woningen. In de handleiding voor erkende deskundige zijn foto’s, facturen, aan- en verkoopbrochures, bouwdocumenten en rapporten voldoende bewijsmateriaal.

2. Kan het digitale bewijs ook met andere gegevens worden aangetoond? Welke?
Antwoord: Het bewijs kan worden aangetoond met foto’s, facturen, aan- en verkoopbrochures bouwdocumenten en rapporten. Op de facturen, aan- en verkoopbrochures bouwdocumenten en rapporten moet wel het adres van de betreffende woning of de bouwlocatie zijn vermeld.

3. Betekent dit dat het met de EPC-berekening kan worden aangetoond? Dit is een van de bouwdocumenten. Hier staan alle 10 aan te tonen punten in vermeld.
Antwoord: een EPC-berekening volstaat niet als bewijsmateriaal, omdat de EPC-berekening is opgesteld vooraf de bouw van de woning. De erkend deskundige kan daardoor niet controleren of de 10 woningkenmerken daadwerkelijk in de woning zitten.

4. Een ontwikkelaar wil de nog niet gebouwde woning te koop kunnen zetten met een energielabel. Volstaat dan een voorlopig energielabel? Hoe komt hij hieraan?
Antwoord: Voor nieuwbouwwoningen die nog niet zijn opgeleverd mag worden geadverteerd met een voorlopig energielabel A. Die zullen niet worden afgegeven door RVO, maar met dit voorlopige label kan een nog niet gebouwde of opgeleverde woning wel te koop worden gezet. Deze categorie woningen moet voldoen aan het criterium dat de bouwaanvraag na 2006 is ingediend (Bouwbesluiteis met een EPC van maximaal 0,8). Dit is niet voldoende voor de oplevering van de woning; daarvoor is een definitief energielabel nodig.

5. Moet het definitieve label worden overhandigd bij oplevering, of bij de verkooptransactie bij de notaris?
Antwoord: Bij de oplevering, conform Beg: bij de oplevering van een gebouw stelt de verkoper van het gebouw een geldig energielabel beschikbaar aan de koper.

6. Hoe gaat ervoor gezorgd worden dat voor een nog nieuw te bouwen woning de hooguit 10 woninggegevens bekend zijn bij www.energielabelvoorwoningen.nl? Levert de ontwikkelaar die gegevens aan? Aan wie?
Antwoord: De verkoper is verantwoordelijk voor het energielabel, en zal dus moeten inloggen op www.energielabelvoorwoningen.nl. De verkoper moet dan ook de 10 woninggegevens invullen. In de meeste gevallen volstaan bouwdocumenten en rapporten.

7. Hoe zorg je als ontwikkelaar/verkoper ervoor dat een nieuw te bouwen huis, nog zonder adres, of met een net door de gemeente toegekend nieuw adres, bekend is bij www.energielabelvoorwoningen.nl?
Antwoord: De verplichting tot een energielabel ligt op het moment van oplevering. Vóór het moment van oplevering moet de projectontwikkelaar dus in de tool kunnen. Zie vraag 9 voor uitgebreid antwoord.

8. Ik kan door een technische storing bij de tool geen energielabel aanvragen, krijg ik nu een boete opgelegd?
Antwoord: U zult geen boete opgelegd krijgen als u door een technische storing niet op tijd (dus voordat u uw woning verkoopt) een energielabel heeft. Indien de Inspectie Leefomgeving en Transport u aanschrijft vanwege het ontbreken van een energielabel, kunt u aangeven dat u niet op tijd een energielabel heeft kunnen aanvragen vanwege een technische storing. Geef hierbij duidelijk aan wat de storing is (bijvoorbeeld: de tool geeft aan dat ik geen hoofdeigenaar ben van een woning). Wel is het de bedoeling dat u alsnog een energielabel aanvraagt zodra de technische storing is verholpen.

9. Hoe verloopt het nieuwbouwproces?
Antwoord: Al bij het verlenen van een bouwvergunning voor een woning wordt door de gemeente het adres opgevoerd in de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Nieuwbouwwoningen worden in dit project door Kadaster geïdentificeerd aan de hand van mutaties in de BAG, deze zijn dan ook altijd voorzien van een adres. Iedere nieuwbouwwoning wordt aan RVO geleverd via de updatebestanden webtool en transacties. Er is wel sprake van vertraging tussen het moment van invoeren in de BAG door de gemeente en het meeleveren in de updatebestanden (er is een maandelijkse verversingsfrequentie van de BAG-gegevens). Het kan dus voorkomen dat deze vertraging enkele weken betreft, in uitzonderlijke gevallen kan dit oplopen tot 8 weken.

Een veel voorkomende reden dat projectontwikkelaars in de webtool niet bij nieuwbouwwoningen uitkomen,  is dat er van deze niet natuurlijke personen (NNP’s) geen KvK nummer bekend is. De uitval hiervan wordt geschat op ca 16% en is mogelijk hoger voor een specifieke doelgroep.

10. Wat te doen als een nieuwbouwwoning niet is gevonden?
Antwoord: Het energielabel is verplicht bij de oplevering. Mogelijk is de woning nog niet aangeleverd in de updatebestanden. Zit u nog ruim voor het oplevermoment? Wacht dan nog even af, mogelijk dat de woning later wel zichtbaar wordt in de tool. Vindt de oplevering op korte termijn plaats? Dan dient er vooralsnog gebruik gemaakt te worden van de papieren route. Het is dan noodzakelijk een document mee te sturen waaruit blijkt dat men de eigenaar is van de woning, bijvoorbeeld een bouwvergunning.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties