Excellent nieuws: Veere-Grijpskerke

“Betere samenwerking, regie en toezicht in het bouwproces zijn nodig om energieneutraal te kunnen bouwen.” Dat zijn in een notedop de geleerde lessen uit het Excellente Gebied Veere-Grijpskerke.

De eerste zeer energiezuinige woningen en het woonzorgcomplex zijn opgeleverd. Vakblad De Aannemer besteedde een artikel aan het project enhet bouwproces: “Vraag het alle pioniers en ieder antwoord komt op hetzelfde neer: om goede resultaten te behalen, zijn nieuwe, integrale samenwerkingsvormen en afspraken tussen alle disciplines in het bouwproces nodig. Denk hierbij aan: ketensamenwerking, het formeren van interdisciplinaire bouwteams, het opleiden en aanstellen van bouwregisseurs, het opleiden en instrueren van bouwvakkers, het toezicht houden tijdens de bouw en last but not least: elkaar op professionele wijze ver- antwoordelijk houden voor de opgeleverde prestaties.”

Download het artikel uit De Aannemer van februari 2012
Bekijk het project in de voorbeeldprojectensite van Agentschap NL.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties