Herijkt Lente-akkoord: wat is er veranderd?

Op donderdag 28 juni 2012 hebben Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en minister Spies van BZK het vernieuwde Lente-akkoord energiezuinige nieuwbouw ondertekend. Dit convenant actualiseert het oude Lente-akkoord van vier jaar geleden. De ambities van het Lente-akkoord uit 2008 blijven onverminderd staan. In 2015 is de nieuwbouw 50% energiezuiniger dan in 2007. En de komende jaren willen we zicht krijgen op het traject naar energieneutrale nieuwbouw vanaf (31 december) 2020.

De focus in het vernieuwde Lente-akkoord ligt op energiereductie in combinatie met gebruikerswensen. Energiereductie is een beleidsterm die eindgebruikers weinig zegt. Pas als energiereductie vertaald wordt naar bewonerswensen heeft vergaande energiebesparing kans van slagen. Comfort, gezond binnenklimaat, energielasten verlaging en waardevermeerdering spreken wèl aan.

In het vernieuwde Lente-akkoord worden de richtingen aangegeven waar de vertaalslag gemaakt wordt. We focussen op woonlasten en exploitatiekosten, o.a. door de gebruiker snel inzicht te geven in zijn energiekosten, en door onderzoek te doen naar extra hypotheekruimte voor energiezuinige woningen.

We focussen op het vergroten van draagvlak onder de consument/eindgebruiker door objectieve communicatie gericht op de consument.

We focussen op kwaliteitsborging aan opdrachtgeverskant. Denk hierbij aan de KopStaart aanpak (woningbouw), ketenintegratie en het energielabel nieuwbouw inclusief oplevertoets.

De komende jaren zullen ook diverse onderzoeken worden uitgevoerd, die moeten uitwijzen hoe het traject naar energie-neutrale nieuwbouw na eind 2015 eruit zal zien.

Behalve de tekst van het Lente-akkoord, is ook het Koepelconvenant van belang voor de uitwerking in de nieuwbouw. In het Koepelconvenant zijn gezamenlijke afspraken gemaakt op het gebied van wet- en regelgeving, onderzoek naar financiële prikkels, experimenten, communicatie en kennisontwikkeling en verspreiding.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties