Hoogte aansluitbijdrage warmtenetten opnemen in Warmtewet

Na enkele malen te zijn uitgesteld wordt naar verwachting half januari 2013 de Warmtewet in de Tweede Kamer behandeld. De partners van het Lente-akkoord pleiten ervoor om in de Warmtewet richtlijnen op te nemen voor de aansluitkosten van nieuwbouwwoningen op nieuwe warmtenetten. Die richtlijnen dienen gebaseerd te zijn op het niet-meer-dan-anders-principe, zoals dat ook al geldt voor de aansluiting op bestaande warmtenetten.

De partners van het Lente-akkoord maken zich hard voor het terugdringen van het energieverbruik in nieuwbouwwoningen en de daaraan verbonden kosten voor bewoners. Tegen die achtergrond reageren wij op de Warmtewet. Wij staan op het standpunt dat het niet-meer-dan-anders-principe niet alleen van toepassing zou moeten zijn op het energietarief voor warmte en op de aansluitkosten voor bestaande warmtenetten, maar ook op de aansluitkosten verbonden aan nieuwe woningen op nieuwe warmtenetten.

Bij de huidige stand van de techniek kunnen opdrachtgevers bij woningbouw zonder aansluiting op het warmtenet tegen lagere kosten een betere energieprestatie realiseren. Bovendien leidt die betere energieprestatie tijdens de exploitatie ook tot lagere energiekosten voor de bewoners, dan in de situatie waar wél op het warmtenet wordt aangesloten en waar de hoge aansluitkosten in rekening worden gebracht. Opdrachtgevers van woningen in nieuwbouwwijken zijn echter onder omstandigheden verplicht om aan te sluiten op een nieuw warmtenet.

De Lente-akkoord partners maken zich zorgen omdat projectontwikkelaars in de praktijk tegen irreële en disproportioneel hoge kosten voor aansluiting op (vaak relatief grote) collectieve warmtenetten kunnen aanlopen. Deze aansluitkosten zijn de afgelopen jaren opgelopen van ca. € 2.500 naar bedragen tussen de € 5.000 en € 10.000. Er is geen vrije onderhandelingspositie ten aanzien van deze kosten, omdat projectontwikkelaars op grond van bouwregelgeving vaak verplicht zijn nieuwe woningen aan te sluiten op deze netten. Tussen gemeenten en energiemaatschappijen zijn vaak al financiële afspraken gemaakt over het beheer en de exploitatie.

Wij zijn van mening dat het niet-meer-dan-anders-principe ook zou moeten gelden voor de aansluiting (en daaraan verbonden kosten) van nieuwe woningen op nieuwe warmtenetten, en bepleiten opname daarvan in de Warmtewet. Het huidige voorstel laat de aansluitkosten voor nieuwe warmtenetten in het midden, en lost daarmee een fundamenteel financieel knelpunt rond warmtenetten niet op, waar de Warmtewet de kostenstructuur nu juist transparant wilde maken.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties