Dringende vragen over BENG en NTA8800 beantwoord

BENG is twee keer uitgesteld. Gaat het deze keer wél door? De NTA8800 wordt voortdurend geactualiseerd, wanneer kan ik er écht mee rekenen? Ik mis gelijkwaardigheidsverklaringen! Schieten deze vragen ook bij u door het hoofd?

We hebben alle vragen die nu, oktober 2020, leven over de NTA8800 door NEN, RVO, Uniec 3, Vabi en InstallQ laten beantwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Laat het ons weten!

1. Gaat de invoering van de BENG-eisen en TO juli op de datum van 1 januari 2021 door?
Antwoord: Ja, voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).

2. De software voor NTA8800 wordt steeds herzien. Hier kunnen we geen betrouwbare berekeningen mee maken. Hoe moeten we hiermee omgaan?
Antwoord: Per 1 juli zijn er verschillende softwareleveranciers die geattesteerde rekensoftwarepakketten op de markt hebben gebracht waar de markt mee kan werken in aanloop naar de inwerkingtreding. Uit deze kennismaking met de markt zijn onderwerpen naar voren gekomen die hebben geleid tot aanpassingen in de NTA. Daarnaast zaten in NTA 8800 onderwerpen die bij de softwareleveranciers tot verschillende interpretaties hebben geleid. De NTA is op deze punten verduidelijkt en dit wordt vervolgens ook doorgevoerd in de software.

De softwareleveranciers zijn op het moment bezig met het uitvoeren van de laatste aanvullende testen. Dit moet resulteren in een nieuwe attestering van de software per 01-01-2021. Er worden geen grote inhoudelijke verschillen verwacht t.o.v. de geattesteerde software van 01-07-2020. Om de softwarepartijen voldoende tijd te geven toe te werken naar attestering van de software voor 01-01-2021 is afgesproken is dat per 1 oktober 2020 geen wijzigingen meer worden doorgevoerd.

Om de markt zoveel mogelijk te faciliteren heeft het Ministerie van BZK besloten een overgangstermijn op te nemen in de regeling Bouwbesluit. Indien gewenst kán tot uiterlijk 01-07-2021 gebruik gemaakt worden van deze eerste attestversie van 1 juli 2020 t.b.v. het aantonen dat men voldoet aan de BENG eisen. Met andere woorden: tot 01-07-2021 mogen beide geattesteerde versies gebruikt worden om aan te tonen dat er voldaan wordt aan de BENG eisen. Voor de uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de website van RVO en de publicaties in de Staatscourant van 22 en 15 juli 2020.

3. Is het mogelijk om een rapportage vanuit de software af te drukken?
Antwoord van Uniec 3: Op dit moment is het niet mogelijk om een rapportage uit Uniec 3 af te drukken. Daar wordt wel aan gewerkt en Uniec 3 verwacht deze functionaliteit binnen enkele weken gereed te hebben. Het is nu op de volgende manieren mogelijk om informatie over berekeningen te delen: de gebruiker kan screenprints maken, alle informatie op de formulieren komt overeen met wat op de rapportage gaat komen.

Er bestaat een export- en import functie om berekeningen met anderen te delen. Uniec 3 is gratis, dus de partij die inzicht in de berekening wil hebben, kan een gratis licentie aanmaken en daarin de toegestuurde berekening importeren. Exporteren en importeren kan op berekeningniveau en op mapniveau. Door een map te exporteren en importeren kunnen diverse berekeningen in één handeling gedeeld worden. Gratis Uniec 3 licenties worden niet automatisch betaalde licenties, dus deze tijdelijke oplossing is geheel vrijblijvend.

Antwoord van Vabi: In de bètaversie van Vabi EPA NTA 8800 kunnen nog geen automatische rapportages worden opgesteld. Wel is er een CSV export beschikbaar. In de eerstvolgende versie zal er ook een Excel rapportage van de resultaten beschikbaar komen.

4. Is het is nog steeds niet mogelijk om op detailniveau te rekenen omdat er geen kwaliteitsverklaringen zijn?
Antwoord: BCRG verwacht in het 4e kwartaal veel aangepaste verklaringen te ontvangen. Het laatste kwartaal van 2020 zullen er dus naar verwachting veel verklaringen en bijbehorende onderbouwingen door het College worden behandeld en worden opgenomen in de databank. Ook in het 1e kwartaal 2021 zullen er nog veel van de huidige verklaringen die zijn aangepast op de NTA 8800 worden gecontroleerd en indien akkoord aan de databank toegevoegd. Hierna zullen er regelmatig nieuwe verklaringen worden toegevoegd.

BCRG kan zelf geen verklaringen op stellen, zij zijn afhankelijk van de inbreng door fabrikanten/leveranciers van verklaringen die zijn gebaseerd op de NTA 8800. Leveranciers/fabrikanten dienen de verklaringen zelf op te stellen, dat is geen taak van BCRG. Het onafhankelijk College van BCRG gaat alleen na of een verklaring voldoende onderbouwd is. Als een verklaring voldoende onderbouwd dan wordt deze gepubliceerd in de databank van BCRG. Er zullen ook altijd merken van producten zijn die geen verklaring zullen hebben. Als er geen verklaringen zijn dan moet men rekenen met de forfaitaire waarden uit de NTA 8800, dit staat los van een detail- of basisopname.

5. Dezelfde vraag voor kwaliteitsverklaringen van stadsverwarmingssystemen. Zijn hier ook nog geen kwaliteitsverklaringen voor?
Antwoord: Er staan inmiddels 3 verklaringen van Stadsverwarmingssystemen voor de NTA 8800 in de databank, een van Den Haag, van Utrecht en een van Purmerend. Deze week wordt er nog een vijftal toegevoegd. Tevens worden er momenteel nog een aantal Energiebesparende Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG) verklaringen voor de NTA 8800 gecontroleerd. Er komen nog steeds nieuwe verklaringen voor stadsverwarming, deze zullen beoordeeld worden door het college van BCRG. Het is dus een continue proces. De verwachting is dat voor het eind van het jaar de belangrijkste stadsverwarmingsnetten in de databank staan. Als er nog geen kwaliteitsverklaring voor stadsverwarming is, dan dient men conform de NTA 8800 met forfaitaire waarden te rekenen.

6. Hoe moet je per januari een energielabel voor een nieuwbouwwoning (die vanaf die datum wordt opgeleverd) aanvragen?
Antwoord: Bij vergunningaanvraag na 1 januari 2021 geldt:

• De energieprestatie van een woning/woongebouw of utiliteitsgebouw wordt geregistreerd door een adviseur werkzaam voor een certificaathouder en volgens de voorschriften.
• Bij het registreren van de energieprestatie-berekening ten behoeve van de vergunningaanvraag bij RVO (in EP-online), wordt een document automatisch gegenereerd in EP-online. (het afschrift, de ‘pdf’). Dit geldt voor zowel woningbouw als utiliteitsgebouwen. Dit document krijgt de status ‘voorlopig’. De energielabelklasse volgt uit EP2.
• Bij oplevering van het gebouw moet opnieuw een EP-berekening bij RVO (in EP-online) worden geregistreerd, dan wordt automatisch het definitieve energielabel gegenereerd in EP-online.

Bij vergunningaanvraag voor 1 januari 2021 en oplevering na 1 januari 2021: Voor de eisen geldt de EPC (NEN7120), en het energielabel bij oplevering moet worden verkregen door een EP-berekening op basis van NTA8800 te registreren in EP-online.

7. Zijn er per 1 januari 2021 voldoende gediplomeerde adviseurs voor het rekenen met NTA 8800 in nieuwbouwprojecten (woningbouw en utiliteitsbouw) beschikbaar?
Antwoord: Tot medio september zijn ongeveer 230 examens afgenomen, verdeeld over alle modulen (bestaande bouw, nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw). Uit de getallen blijkt dat de meeste mensen die zich aanmelden gaan voor de ‘zwaarste’ module, EP Adviseur U-bouw detailmethode. Dat betekent dat men gekwalificeerd is voor het uitbrengen van energieprestatie advies voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw, en zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Het gemiddeld slagingspercentage tot nu toe is 55%: 126 personen zijn geslaagd. De tijd vanaf medio september tot eind december wordt volop benut om nog meer examens af te nemen.

Momenteel zien exameninstituten Examenpark en CITO een sterke toename in het aantal aanmeldingen voor de examens. Meer dan 1000 adviseurs hebben zich inmiddels aangemeld. Punt van zorg is wel dat het lijkt dat er nog te veel adviseurs onvoldoende voorbereid deelnemen aan de examens. De capaciteit bij de opleidingen en opleiders is met de huidige aantallen voldoende, meldt InstallQ. Ook de exameninstituten hebben voldoende capaciteit om de examens met in achtneming van de coronamaatregelen af te nemen. De opleidingen zijn te vinden via de sites van Uniec 3, Vabi en Bouwconnect. Kijk voor meer informatie op de website gebouwenergieprestatie.nl onder het kopje opleidingen.

Zie ook:
Dringende vragen over het energielabel voor nieuwbouwwoningen beantwoord