Geluidseis voor warmtepompen vanaf 2021

De Lente-akkoord redactie ontving een vraag over de nieuwe geluidseis voor warmtepompen. Deze geluidseis gaat in voor woningen die na 1 januari 2021 worden ingediend voor een omgevingsvergunning.

Vraag: Per 1 januari 2021 wordt in het Bouwbesluit een geluidseis voor warmtepompen van 40 dB op de perceelgrens opgenomen. Klopt het dat de rekentool voor deze geluidseis nog niet vast ligt?

Antwoord van het ministerie van BZK: Op 12 november zijn de rekentool en de handleiding gepubliceerd. De rekentool is geformatterd in de open document standaard (ODS) en moet worden geopend in Open Office. De tool kan niet worden geopend in Excel.

Geluidseisen overdag ongewijzigd
Vakblad Warmtepompen schrijft over de nieuwe geluidseisen: "Op 3 juni heeft de overheid in het Staatsblad gepubliceerd dat nieuwe geluidseisen voor buitenunits van warmtepompen en airconditioners aan het Bouwbesluit worden toegevoegd. De eisen, die gaan gelden vanaf 1 januari 2021, zijn daarmee bekrachtigd. De eisen komen er grofweg op neer dat de geluidsdruk van buitenunits en airconditioners op de perceelgrens overdag niet boven de 45 dB(A) en ’s avonds en ’s nachts niet boven 40 dB(A) mag komen. Dit is een aanpassing ten opzichte van de aanvankelijke eis die uitging van 40 dB(A) over 24 uur." Volgens Charles Geelen, technisch secretaris van Vereniging Warmtepompen, zal het in grotere tuinen meestal wel lukken om aan de geluidseisen te voldoen. In tuinen van rijtjeswoningen zal dat volgens Geelen meestal echter niet mogelijk zijn.

Maximaal toelaatbaar geluidsvermogen
Vakblad Warmtepompen schrijft over de rekentool: "Om te voorkomen dat er klachten ontstaan, is het belangrijk om van te voren te weten wat het geluidsniveau op de perceelgrens zal zijn. Hiervoor is een rekentool ontwikkeld waarmee op eenvoudige wijze het maximaal toelaatbare geluidsvermogen van een buitenunit kan worden bepaald. En dit voor de beoogde plek, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de afstand tot de perceelgrens en/of andere nabijgelegen controleposities (bijvoorbeeld te openen ramen) bij woningen. De basis is het geluid van de warmtepomp bij maximaal vermogen. Dit geluidsniveau moet de fabrikant zelf aangeven.

De rekenmethode en daarop gebaseerde rekentool zijn in opdracht van ministerie van BZK ontwikkeld door LBPSight. Dit in samenspraak met Vereniging Warmtepompen, NVI, NVKL en Techniek Nederland. In situaties waarbij de rekentool geen soelaas biedt, zal extra deskundigheid moeten worden ingeschakeld, bijvoorbeeld van een akoestisch adviesbureau."

Voorbereidingstijd te kort
De Lente-akkoord partijen betreuren het dat de rekentool er pas 6 weken vóór in werkingtreding van de nieuwe wetgeving is. Dit is te kort. Een periode van 6 maanden in plaats van 6 weken is gewenst. Met de nu beschikbare rekentool gaan warmtepompleveranciers doorrekenen of hun warmtepompen aan de eis voldoen. Wij vrezen dat dit voor geen enkele warmtepomp geldt. Vervolgens moeten projectontwikkelaars en bouwbedrijven aanvullend de juiste omkastingen en andere akoestische maatregelen erbij zoeken en in het plan inpassen. De korte voorbereidingstijd betekent dat het indienen van plannen met luchtwarmtepomp-units in de tuin of op het dak enkele weken of zelfs maanden vertraging zal oplopen.