Meeste huurders tevreden over energiezuinige woning met EPV

De meeste huurders die een energieprestatievergoeding (EPV) betalen in plaats van een energierekening, hoeven na de jaarafrekening niets bij te betalen. Dat blijkt uit een recent onderzoek van het ministerie van BZK naar de mate van tevredenheid van huurders met de EPV.

Per 1 september 2016 is de Energieprestatievergoeding (EPV) in werking getreden. De EPV geeft verhuurders de mogelijkheid om voor investeringen in energieopwekking een vergoeding van de huurder overeen te komen. Doel van de wetgeving is het wegnemen van belemmeringen om tot realisatie van bijvoorbeeld Nul-op-de-Meter-woningen te komen. De EPV kan worden toegepast bij woningen die zeer energiezuinig of Nul-op-de-meter zijn. In de praktijk wordt de EPV inmiddels toegepast door corporaties bij zeer energiezuinige renovaties en bij nieuwbouw.

Het ministerie van BZK heeft bureau Atrivé gevraagd om de tevredenheid van huurders met de EPV en met hun zeer energiezuinige woning te analyseren. In het onderzoek is ook gekeken naar de tevredenheid over het renovatieproces. De resultaten van het onderzoek kunnen gezien worden als een momentopname naar aanleiding van de eerste ervaringen. Met dit voorbehoud heeft de quickscan onder andere de volgende inzichten over de huurderstevredenheid opgeleverd:

• Voor de meeste huurders met EPV blijken bij de jaarafrekening de kosten voor het energiegebruik nul euro of minder te zijn. Indien de hoogte van de EPV is bepaald aan de hand van de kosten voor het energiegebruik in de oude situatie, resulteert een voordelige situatie na de energetisch aanpak. In die zin pakt de regeling goed uit voor de meeste huurders. Wel blijkt de EPV voor een aanzienlijk deel van de huurders moeilijk te begrijpen. Een veel gemeld misverstand is dat bewoners niet beseffen dat, als ze EPV betalen, ze ook een rekening van het energiebedrijf blijven ontvangen.

• Over hun NOM/zeer energiezuinige woning zijn de huurders over het algemeen zeer tevreden. Ten opzichte van traditionele renovatie met energiemaatregelen springt eruit dat de flink opgeknapte buitenkant wordt gewaardeerd. Ook wordt als prettig ervaren dat de isolatie en de meeste installaties aan de buitenkant worden geplaatst, zodat de woonruimte niet kleiner wordt. Een kleine groep huurders ervaart nadelen die inherent zijn aan het concept (regelbaarheid temperatuur en gemis stralingswarmte). Mogelijk is dit een kwestie van gewenning.

Minder tevreden zijn bewoners over oververhitting in de zomer, de regelbaarheid van de temperatuur en het ventilatiesysteem. Sommigen missen ook de stralingswarmte. Voor een deel kan dit te maken hebben met kinderziekten. Het goed inregelen van de installaties kan een tijd duren.

Saldering
De conclusies aangaande de financiële gevolgen van EPV voor de huurders gelden voor de korte termijn. Voor een beoordeling van de financiële gevolgen voor de langere termijn is het voornemen van belang om de salderingsregeling vanaf 2020 aan te passen. De financiële gevolgen hiervan voor de huurder zijn nog onzeker. Meerdere corporaties hebben aangegeven dat ze, voor zover een aanpassing van de salderingsregeling voor huurders nadelig uitpakt, deze onzekerheid willen opvangen. Dit eventuele nadeel zou dan bijvoorbeeld gecompenseerd kunnen worden met een lagere EPV. Bij de huidige aantallen NOM-woningen is dit een overzichtelijke financiële verplichting voor de betrokken corporaties. Uit documentatie en gesprekken met sleutelpersonen blijkt dat het bij verdere opschaling onzeker is of corporaties dit willen blijven doen.

Download Eindrapport quickscan huurderstevredenheid EPV april 2018