Reactie op Brabantse plannen om bodemenergie in te perken

Koninklijke Bouwend Nederland heeft een zienswijze ingediend op de concept-omgevingsverordening van de Provincie Brabant. Deze zienswijze wordt gesteund door WoningBouwersNL en NEPROM. De mogelijkheden voor ondiepe bodemenergie worden in Brabant "onnodig en ongewenst" ingeperkt volgens de drie brancheverenigingen.

Bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Provincies en bij drinkwaterbedrijven leven allerlei zorgen als het gaat om bodemenergie en de kwaliteit van het grondwater. Volgens de ILT houden boorbedrijven bij de aanleg van bodemenergiesystemen onvoldoende rekening met de bestaande regelgeving, waardoor er risico’s ontstaan voor het milieu. De Provincie Brabant gaat mee in deze analyse en kiest voor strengere regelgeving.

Echter "de in de concept OV veronderstelde risico’s van bodemenergie zijn volgens ons niet gebaseerd op een zorgvuldige en actueel kwantitatieve risicoanalyse", zo schrijven de brancheverenigingen in de zienswijze. "Veel meer effect kan worden verwacht van een striktere toetsing door vergunningverleners en in het verlengde daarvan – strikte controle en handhaving door bevoegde instanties en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op de naleving. Een totaalverbod treft immers ook de bonafide partijen."

ILT signaleert risico's
De Inspectie Leefomgeving en Transport publiceerde in maart 2021 de Signaalrapportage 'Risico's bij aanleg van gesloten bodemenergiesystemen'. Quirine Diesbergen (Programmamanager bodem ILT) zegt in een persbericht bij het aanbieden van deze rapportage: “Het is niet de eerste keer dat we hier op problemen stuiten. We hebben daarom extra toezicht gedaan en onze bevindingen zijn zorgelijk. Bodemenergie is een belangrijk onderdeel in de energietransitie, maar als de aanleg ervan milieurisico’s met zich meebrengt, dan is dat een slechte zaak. Voor een bodemenergiesysteem moet een boorgat tot wel honderden meters diep worden gemaakt. De sector moet hier echt mee aan de slag; ze moeten zorgvuldiger werken. En om daar beter toezicht op te houden, moet het voor iedereen duidelijker worden waar allemaal geboord wordt en hoe dat gebeurt. Omgevingsdiensten en gemeenten moeten prioriteit geven aan het toezicht en bedrijven wijzen op de gevaren. Wij kunnen helpen het toezicht beter te organiseren. Dat doet de ILT door opgedane kennis en ervaring te delen.”

Voordelen bodemenergie
Bodemenergie is volgens Koninklijke Bouwend Nederland, WoningBouwersNL en NEPROM "Eén van de meest efficiënte en circulaire technieken voor klimatisering van gebouwen. [...] Bodemenergie is de énige techniek die duurzaam verwarmt én passief, en dus met hoog rendement, kan koelen. Koeling wordt steeds belangrijker in een opwarmend klimaat en in steeds beter geïsoleerde gebouwen met een hoger risico op temperatuuroverschrijding in warme perioden. Een bodemgekoppelde warmtepomp is bovendien onzichtbaar en stil."

Lees de zienswijze zoals ingediend door Koninklijke Bouwend Nederland