Vierde versie van de EPBD-richtlijn gelekt

Een draft versie van het voorstel tot herziening van de EU-richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen (EPBD) geeft een indruk van de tekst die op 14 december gepresenteerd zal worden. De Europese Commissie stuurt aan op emissievrije nieuwbouw rond 2030.

Tijdens het ZEN eindcongres, afgelopen september, kondigde Diederik Samsom het al aan: “We komen in december met de vierde versie van de EPBD-richtlijn. Op dit moment wordt er in Brussel hard nagedacht over de vraag of we bestaande bouw gaan normeren. Ik kan me voorstellen dat daar uit rolt dat bestaande bouw rond 2035 bijvoorbeeld moet voldoen aan schil-label B+.”

Vorige week bleek dat de tekst van de herziene richtlijn is gelekt (zie ook de volledige tekst).

Nieuwbouw
De richtlijn bevat vooral ingrijpende voorstellen voor de bestaande bouw, maar ook voor nieuwbouw komt de lat weer hoger te liggen. De Commissie stuurt erop aan dat alle nieuwe gebouwen vanaf 1 januari 2030 "emissievrij" zijn. Alle nieuwe overheidsgebouwen zouden zelfs vanaf 1 januari 2027 emissievrij moeten zijn. De Commissie definieert een "emissievrij gebouw" als een gebouw met een zeer hoge energieprestatie, waarbij de kleine hoeveelheid energie die nog nodig is, volledig wordt gedekt door ter plaatse geproduceerde hernieuwbare energie.

Bestaande bouw
De lidstaten moeten nationale actieplannen voor de renovatie van gebouwen gaan opstellen. Deze plannen moeten een overzicht bevatten van het nationale gebouwenbestand en een aantal kerncijfers, zoals het jaarlijkse percentage energierenovaties, het primaire en finale energieverbruik van het nationale gebouwenbestand, de operationele broeikasgasemissies van de bouwsector, de energieprestaties van gebouwen op basis van energieprestatiecertificaten, en de vaststelling van het aandeel slechtst presterende gebouwen.

Een nationaal actieplan moet ook een stappenplan bevatten met nationale streefcijfers voor 2030, 2040 en 2050. Daarnaast moeten er aanvullende voortgangsindicatoren worden gerapporteerd, zoals verwachte energiebesparingen, geraamde baten voor gezondheid, werkgelegenheid en luchtkwaliteit. Voorts moeten de nationale actieplannen een overzicht geven van het beleid en de maatregelen als het gaat om bestrijding van energiearmoede, de toename van het aandeel van hernieuwbare energie in gebouwen en de geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen voor verwarming en koeling.

Zie ook:
Richtlijn energieprestatie gebouwen krijgt vorm
Opinie: Wat is nog het recht op koude voeten met de gelekte EU-plannen?