Lente-akkoord aan minister Spies: Verhoog Rc nog niet naar 5,0

In het nieuwe Bouwbesluit, dat op 1 april 2012 van kracht werd, is de minimaal vereiste Rc-waarde van de schil van nieuwbouw-woningen verhoogd van 2,5 naar 3,5.
In een brief van 2 april 2012 aan minister Spies verzoeken de partners van het Lente-akkoord om de door de Tweede Kamer aangenomen motie uit 2011, waarin wordt voorgesteld de minimale Rc-waarde tussentijds tot 5,0 te verhogen, niet uit te voeren. Minister Spies’ voorganger minister Donner plaatste op 28 november al kanttekeningen bij de motie.

Vanzelfsprekend staan de partners van het Lente-akkoord geheel achter het voortvarend toepassen van energiebesparende maatregelen in nieuwbouw. Een tussentijdse verhoging van de minimaal vereiste Rc-waarde naar 5,0 verstoort volgens hen echter de voortgang van het realiseren van de doelstelling van het Lente-akkoord, omdat een deel van de nieuwbouw-projecten door zo’n maatregel voor uitvoerings-problemen en onvoorziene meerkosten zal komen te staan. Daarnaast zal deze maatregel tot nog hogere kosten leiden en zo de concurrentiepositie van nieuwbouw ten opzichte van bestaande bouw verder verslechteren.

De partners vragen aan de minister om in ieder geval eerst het onderzoek naar de doelmatigheid en (kosten)efficiëntie van het verder verhogen van de Rc-waarde en het advies van de Lente-akkoord-partijen af te wachten voor zij de motie uitvoert.

Lees de brief aan minister Spies

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties