Lente-akkoord/DWA-training: Energierendement van bodemenergiesystemen (SPF)

conceptueel-bouwenOp 1 juli is het nieuwe Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen (ook wel AMvB Bodemenergie genoemd) van kracht geworden. Een belangrijke wijziging die is aangebracht betreft de eisen rond het energierendement van bodemenergiesystemen, uitgedrukt in de Seasonal Performance Factor Bodem Energie Systemen (SPF BES).

Het is verplicht om het energierendement van een nieuw bodemenergiesysteem van tevoren op te geven, te registreren en hierover periodiek te rapporteren.

De Seasonal Performance Factor brengt voor u een aantal nieuwe taken met zich mee die verschillende vragen oproepen. Hoe brengt u dat allemaal in de praktijk en welke specifieke (technische) eisen gelden er? Voor ieder die niet vertrouwd is met deze begrippen, biedt deze training een uitgelezen kans om binnen één dag volledig op de hoogte te zijn van zowel de theorie achter de SPF, alsook het gebruik ervan in de praktijk en de rapportage aan het bevoegd gezag. Ook wordt in de training een duidelijk onderscheid gemaakt tussen open- en gesloten systemen.

De training bestaat uit een mix van theorie, veel praktische voorbeelden en een aantal casussen om er zelf mee aan de slag te gaan. U krijgt de beschikking over de presentaties en documenten met achtergrondinformatie, zodat u daar later altijd nog weer naar kunt terug grijpen.

Blok 1: Basisbegrippen SPF
• Definitie Seasonal Performance Factor (SPF)
• Werking van bodemenergiesystemen
• Verschil tussen open en gesloten systemen; de verschillende uitvoeringsvormen van bodemenergiesystemen
• Overzicht van de energiestromen (warmte, koude, elektriciteit, gas)
• Energiebalans en temperaturen in de ondergrondse opslag
• Toelichting op de achtergronden, de gemaakte keuzes en de afbakeningen (wat hoort wel en niet bij een SPF voor een bodemenergiesysteem?)

Blok 2: SPF: Techniek en organisatie
• Hoe worden de energiestromen gemeten: thermische energie en elektrische energie.
• Wat zijn typerende waarden voor de SPF?
• Voorbeelden van ‘goede’ en ‘slechte’ SPF-waarden
• Casus: Praktijkoefening om de SPF zelf te berekenen (op basis van informatie uit een monitoringsysteem)

Blok 3: SPF in de praktijk
• Factoren die de SPF in de praktijk beïnvloeden
• Verschillende concepten bodemenergiesystemen en betekenis voor SPF
• Relatie tussen SPF-waarde en het gekozen systeemconcept
• Praktijkvoorbeelden aan de hand van foto’s, inloggen in praktijkprojecten
• Casus: Praktijkoefening om een meldingsformulier te interpreteren en beoordelen.

Aanmelden
Meld u hier aan. Voor vragen kunt u contact opnemen met Melanie Petersen.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties