Maak Energielabel onderdeel van kwaliteitsborging

fotobewijzenFebruari Update

Het pilotproject waarin het Energielabel Nieuwbouw is toegepast in twaalf woningprojecten nadert zijn voltooiing. De controleurs hebben de woningen volgens het protocol, dat ten grondslag ligt aan het Energielabel Nieuwbouw, gecontroleerd en bijna alle betrokkenen hebben de rapportages ontvangen.

Alle partijen, die vrijwillig meewerkten, reageren opvallend enthousiast, vooral omdat de pilot hen belangrijke inzichten verschaft. Bovendien zijn ze het over één aspect roerend eens; het Energielabel zal vanaf het eerste moment een integraal onderdeel van het bouwproject moeten zijn.

“Het voortraject is bijzonder belangrijk”, zegt Jeroen van Geest van Woonbron in Dordrecht. “Wat we van deze pilot vooral hebben geleerd is dat we vooraf, voordat we met een bouwproject beginnen, uiterst precies moeten regelen wie ervoor zorgt dat alle benodigde materialen en bewijzen worden verzameld en op welke manier. Intern gaan we nu in kaart brengen wat er nodig is om het Energielabel Nieuwbouw op een goede manier te kunnen implementeren. Op dit moment denk ik dat een opzichter bij de hoofdaannemer de meest aangewezen persoon is om alles bij te houden. Maar sommige bewijsstukken zullen misschien wel door een werkvoorbereider moeten worden aangeleverd. Naar mijn idee moet het Energielabel een onlosmakelijk onderdeel in de bouwvergadering zijn. Het zou ook kunnen dat we uiteindelijk besluiten om hiervoor een externe, professionele partij in te schakelen. De resultaten en ideeën zijn nu nog te pril om daarover een definitieve uitspraak te doen.”

Voor Gijs van Dooren, kwaliteitsmanager bij Heijmans Vastgoed en Woningbouw, staat het vast dat het traject rondom het Energielabel onderdeel moet zijn van het kwaliteitsbeleid. “Ons project dat aan de pilot meedeed, was bij de start van de pilot al opgeleverd. Op dat moment, zo blijkt, is het vrijwel onmogelijk om alle bewijsstukken, die moeten aantonen of je aan de berekende EPC voldoet, nog boven tafel te krijgen. Verder zet ik wel mijn vraagtekens bij het nut van foto’s als bewijs. Persoonlijk vind ik dat we bewijzen moeten vragen waarmee moeilijk te frauderen valt. Detailfoto’s van een project vallen daar wat mij betreft niet onder.”

Ook voorziet Van Dooren in de hedendaagse bouw een grote de kans op afwijkingen van de berekende EPC. “Vroeger bouwden we nog 100 dezelfde woningen. Maar dat komt tegenwoordig niet meer voor. De koperswensen van consumenten zijn zo prominent aanwezig, dat bijna geen enkele woning die wij opleveren hetzelfde is. Dat heeft consequenties voor het uiteindelijke Energielabel. Een uitbouw, een dakkapel, dakramen, een andere cv-ketel, vloerverwarming, convectorputten; het zijn bij ons dagelijkse aanpassingen. Naar mijn idee moeten we in onze meer-/minderwerkcontracten een passage opnemen waarin we aangeven dat de wensen van bewoners consequenties kunnen hebben voor het vooraf beloofde Energielabel.”

Het documenteren en verzamelen van alle bewijsstukken doe je er niet zo maar even bij, is de ervaring van zowel Marij Ummels van Hurks Vastgoedontwikkeling als van Wietse Boonacker van Vivare Projecten. “Onze interne evaluatie moet nog plaatsvinden, maar dat het veel tijd kost om alle zaken te organiseren en te documenteren dat staat voor ons wel vast”, aldus Ummels. “De benodigde, extra menskracht is in deze tijden lastig te verkopen. Wij beginnen binnenkort met de tweede fase van het project waarmee we aan de pilot meededen. Na onze evaluatie beslissen we of wij in dat project extra kosten willen maken om de procedures voor het Energielabel Nieuwbouw te doorlopen.”

“Op zichzelf is het traject om het Energielabel te valideren niet ingewikkeld. Het protocol zorgt dat iedereen weet wat ons te doen staat”, vindt Wietse Boonacker van Vivare Projecten. “Belangrijkste is dat we ons vooraf bewust zijn wat er allemaal nodig is. Ik ben van mening dat de taak om alle bewijzen te verzamelen en uiteindelijk aan te tonen dat de woningen aan de berekende EPC voldoen, bij de aannemer ligt. Als opdrachtgever gaan wij steeds nadrukkelijker naar een werkwijze waarbij we een prestatie verlangen, en niet zo zeer een specifiek product. Als wij een woning met een EPC van bijvoorbeeld 0,36 verlangen, dan zal de projectleider van de uitvoerder moeten aantonen dat hij daaraan voldoet. Het hoort bij de prestatie waarvoor wij opdracht geven. We zullen er wel op toezien dat de gevraagde EPC niet te krap is. Als je te dicht bij een grenswaarde komt, zoals 0,6 of 0,4, dan kan er bij kleine afwijkingen ineens een ander Energielabel uitkomen. Dat is echt onwenselijk.”

Peter Hafkamp van Oost Flevoland Woondiensten merkt op dat het op locatie lastig is om een goed moment te plannen waarop de rapporteurs hun praktijkcontroles kunnen verrichten. “Het proces beheersen wordt alsmaar belangrijker. Je kunt namelijk geen controles uitvoeren als bepaalde zaken niet zijn afgerond. In ons project liep de installateur iets achter op de planning. Het betekende wel dat de controle van de EPC en daardoor ook de oplevering werd uitgesteld. In dit project was het dus vooral lastig om alle acties rondom het Energielabel georganiseerd te krijgen. Dat kwam ook doordat het project al begonnen was en onze wens om bewijzen te verzamelen en dossiers aan te leggen niet vooraf met de aannemer was besproken. Toen we hiermee kwamen gedurende het project ontstonden er bij de uitvoerders wel wat strubbelingen. In het vervolg zullen we dit traject meteen al bij de aanbesteding moeten meenemen. Dat ik overigens wel enthousiast ben over de invoering van het Energielabel, komt doordat we hiermee de energetische prestatie van de woning echt aantoonbaar maken. Ik vermoed wel dat we uiteindelijk het toezicht daarop zullen moeten uitbesteden aan een professionele partij. Vanzelfsprekend werkt dat kostenverhogend.”

In opdracht van Agentschap NL, en in nauwe samenwerking met de partners van Lente-akkoord, vindt toetsing plaats van het officiële opnameprotocol ten behoeve van het Energielabel Nieuwbouw. Dit gebeurt tijdens een pilot waarin 12 woningbouw- en 5 utiliteitsprojecten zijn opgenomen. Het traject dient als voorbereiding op de invoering van de herziene EPBD. Na invoering van deze EPBD-wetgeving moet alle nieuwbouw bij oplevering zijn voorzien van een Energielabel certificaat. Dit biedt de toekomstige eigenaar van een woning of gebouw een belangrijke controlemogelijkheid of het bouwwerk aan de vooraf beloofde energieprestatie voldoet. Het is nog onbekend wanneer het Energielabel Nieuwbouw verplicht wordt, omdat de Tweede Kamer op 20 november 2012 een wetsvoorstel hierover heeft tegengehouden. Niettemin worden de voorbereidingen wel doorgezet.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties