Markt wil verder met Energielabel Nieuwbouw

energielabelbijeenkomst-2De markt wil verder met het opnameprotocol Energielabel Nieuwbouw, hoe dan ook. Bij voorkeur verplicht, maar als het niet anders kan: vrijwillig. Dat was de belangrijkste conclusie  van de informatiebijeenkomst Energielabel Nieuwbouw op 18 april in restaurant Zuiver in Utrecht.

Ruim honderd aannemers, ontwikkelaars, corporaties en energie-adviseurs blikten terug op de ervaringen in het zojuist afgesloten implementatietraject en keken vooruit naar volgende stappen. Ook al is de politiek er nog niet uit hoe die precies vorm moeten krijgen.

Conclusies
• Nederland moet net als alle andere Europese landen invulling geven aan de EPBD (Energy Performance Buildings Directive). In navolging op het energielabel voor de bestaande bouw kan het Energielabel Nieuwbouw een belangrijke bijdrage leveren aan het in kaart brengen en verbeteren van de energieprestaties van woningen en gebouwen. Op 23 mei bespreekt de Tweede Kamer naar verwachting een nieuw, vereenvoudigd voorstel van de minister van BZK.

• De markt heeft het Energielabel Nieuwbouw omarmd en bereidt zich voor op de nieuwe werkwijzen die daarmee gepaard gaan. Zoals de EPC-berekening via de nieuwe methode volgens NEN 7120 en het verzamelen van bewijslast tijdens de bouw. In pilotprojecten zijn de afgelopen maanden ervaringen opgedaan met het aanleggen van projectdossiers waarin alle gebruikte materialen, systemen en installaties staan beschreven en alle fases en details gefotografeerd zijn. DWA controleerde bij oplevering of de EPC overeenkwam met de EPC- berekening en keek naar de kwaliteit en werking van het bouwkundige schil en de installaties. Iets wat in de praktijk straks door EPN adviseurs gedaan zal worden.

• De pilotprojecten toonden nog op veel punten afwijkingen ten opzichte van de beloofde energieprestaties. Bij de woningbouw weken vooral het raamoppervlak, de kierdichtheid, de Rc waarde van de dichte schil en de U-waarde van ramen en deuren af. Bij de utiliteit was het met de kierdichtheid beter gesteld, maar kwam ook de verlichtingsregeling in de top 4 van afwijkingen voor.

• Het aanbevolen stappenplan voor het toewerken naar het opnameprotocol ziet er als volgt uit:
1. Bepalen van de referenties
2. Uitsplitsen/specificeren energiemaatregelen
3. Per maatregel de benodigde bewijslast inzichtelijk maken
4. Afspraken maken over het aanleveren van de bewijslast
5. Een voor alle partijen toegankelijke, vaste mappenstructuur maken
6. Toetsen of iedereen zich aan de afspraken houdt
7. Toetsen of de bewijsstukken overeenkomen met de uitgangspunten EPC
8. Overdragen van het projectdossier aan de EPN adviseur
Een handleiding voor de juiste werkwijze is opgesteld door DWA en is te downloaden op de website van het Lente-akkoord.

• Tijdbelasting, extra kosten en het aansturen van de uitvoerders in de bouw werden door de pilotdeelnemers als belangrijkste knelpunten gezien. Ze zien de lessen uit hun deelname aan het implementatietraject als zeer waardevol en gaan zeker verder met de werkwijze in volgende projecten.

• Het opnameprotocol wordt na de eerste ervaringen aangepast op een aantal onderdelen. Zo worden enkele controles die nu optioneel zijn, binnenkort verplicht. Dit zijn de luchtdichtheidsmeting, de toetsing van de inregeling van verwarmings- en koelsystemen en de controle van de aanbrengkwaliteit van isolatiematerialen. De ventilatietoets blijft vrijwillig maar zal worden gestimuleerd door toe te staan met een hoger praktijkrendement voor WTW te rekenen dan forfaitair, indien de ventilatie voldoet . In de toekomst zal mogelijk ook de controle van koudebruggen (PSI-waarde) een onderdeel worden van het opnameprotocol. Deze zomer gaan de eerste gecertificeerde EPN adviseurs aan het werk.

• Vrijwel alle deelnemers aan de bijeenkomst willen dat de oplevertoets verplicht wordt.

• Niet alle deelnemende bouw- en ontwikkelingsbedrijven zijn bereid om ook zonder verplichting de energieprestaties te toetsen bij oplevering.

• Vrijwel alle aanwezigen vinden dat als ingangsdatum van het Energielabel Nieuwbouw de datum aanvraag van omgevingsvergunning leidend moet zijn, niet de oplevering. Op die manier is een overgangsregeling voor reeds in gang gezette projecten niet nodig.

Downloads

Verslag informatiebijeenkomst Energielabel Nieuwbouw, 18 april 2013

Handout eindpresentatie

Presentatie Jaap Neeleman (DWA) let op: 50 Mb

Presentatie Kees Arkesteijn (ISSO)


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties