Meer ruimte voor ontheffingen Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

De inrichting van onze energievoorziening gaat langzaam maar zeker op de schop. Soms zijn innovaties mogelijk onder de bepalingen van de Elektriciteitswet 1998 of de Gaswet, soms ook niet. De Wet Voortgang Energietransitie en het nieuwe ‘Ontwerpbesluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet’ verruimen de mogelijkheden om een ontheffing aan te vragen ten aanzien van bepalingen uit de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.

De door het Ministerie van EZK opgezette nieuwe experimenteerregeling, vastgelegd in het ‘Ontwerpbesluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet’ is sinds kort openbaar. In de eerdere regeling werden ontheffingen verleend aan experimenten op het gebied van decentrale duurzame elektriciteitsopwekking en warmtekrachtkoppeling. In de nieuwe regeling zijn diverse verruimingen opgenomen. Er worden ook meer doelen beoogd, zoals “experimenten op het gebied van hernieuwbare energie, energiebesparing, reductie van CO2-uitstoot, efficiënt gebruik van een net of experimenten die ten doel hebben praktijkkennis op te doen over marktmodellen of tariefreguleringssystematieken”.

Ontheffingen worden beschikbaar voor bijna alle rechtspersonen, en experimenten met een grotere omvang worden toegestaan. Experimenten worden beoordeeld op de bijdrage die ze leveren aan bovengenoemde doelen, en op de mate waarin afnemers worden betrokken en het draagvlak voor de werkwijze van het experiment wordt vergroot. De regeling moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd en vervolgens door de Raad van State. Dat zal niet eerder zijn dan in het derde kwartaal van 2019.

Voorhang ontwerpbesluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties