Nieuwe NEN-norm voor ventilatie gebouwen voor commentaar gepubliceerd

De nieuwe norm voor ventilatie van gebouwen is herzien en nu voor commentaar gepubliceerd. NEN 1087 wordt aangewezen door het Bouwbesluit 2012. De commentaartermijn is tot 15 mei 2019.

NEN 1087 geeft de bepalingsmethode voor de nominale ventilatiecapaciteit van een ventilatiesysteem, de inrichting van een voorziening voor luchtverversing, de mate van waarschijnlijkheid van functioneren van het ventilatiesysteem. Ook bevat het de capaciteit van componenten voor spuiventilatie en zomernachtkoeling en de verdunningsfactor. Het Bouwbesluit 2012 stelt de eisen en verwijst voor de bepalingsmethoden naar NEN 1087.

Wijzigingen
Er zijn vele wijzigingen in NEN 1087 ten opzichte van de versie van 2001. Ten opzichte van de voorgaande versie is de nadruk komen te liggen op:

• De toepassing van de voorschriften uit de bouwregelgeving in projecten, in plaats van op het beproeven van componenten.
• De toepassing van de eisen uit de bouwregelgeving in een uitgewerkte formulevorm (een belangrijke toevoeging voor de praktijk).
• Een vergelijkbare stap voor het berekenen van de verdunningsfactor. De grondslag hiervoor is ongewijzigd gebleven. De uitwerking is nu ook gegeven in tabellen met forfaitaire waarden. Voor afvoervoorzieningen met een grotere capaciteit (> 1000 dm3/s) is voorzien door hiervoor een bepalingsmethode en beoordelingskader te geven.

Een belangrijke toevoeging in de nieuwe versie van NEN 1087 is de indicatieve methode voor een beoordeling van de kwaliteit van de invloed van regelmogelijkheden op ventilatiesystemen (de mate waarin het ventilatiesysteem in staat zal zijn de gevraagde luchtuitwisseling te realiseren). Er wordt een onderscheid gemaakt in de beoordeling bij de aan- en afwezigheid van personen. En naar ruimten die primair bedoeld zijn voor het verblijf van mensen (verblijfsruimten) en ‘natte ruimten’, zoals ook in de bouwregelgeving wordt gemaakt.

Er worden nieuwe grootheden geïntroduceerd: de Air Exchange Performance (AEP), de ‘ventilatieprestatie-indicator’ en de Air Exchange Rate (AER), de ‘waarschijnlijk optredende luchtuitwisseling’.

De indicatieve beoordelingsmethode is voor de markt een volkomen nieuw onderdeel in de herziene NEN 1087 waarop nadrukkelijk ook een reactie van de markt gevraagd wordt. De voorgenomen parameters zijn nog niet definitief vastgesteld en de validatie van de indicatieve beoordelingsmethode vraagt aanvullende onderbouwing die gedurende de commentaarperiode uitgewerkt zal worden.

Aanvullende beschikbare documenten
Bij het normontwerp NEN 1087:2019 zijn twee aanvullende documenten ontwikkeld die voor de markt van belang (kunnen) zijn. Het gaat om een achtergronddocument met een toelichting op en verantwoording van de gemaakte keuzes in het normontwerp NEN 1087:2019 dat nu voor commentaar is gepubliceerd.

Daarbij is een oplegnotitie die een aanvulling vormt op de publicatie van het normontwerp van NEN 1087. Deze oplegnotitie geeft duidelijkheid over het besluitvormingsproces dat heeft geleid tot publicatie van het normontwerp en bevat de belangrijkste discussiepunten die aanleiding zijn geweest voor het gevolgde besluitvormingsproces.

Commentaar indienen en meer informatie
Belanghebbenden kunnen tot 15 mei 2019 via normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op het ontwerp van NEN 1087. Op deze website is het voor iedereen mogelijk het normontwerp in te zien en elektronisch commentaar in te dienen. Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Ron van der Aa, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2690 283 of e-mail: bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen?
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Klimaatbeheersing in gebouwen’ houdt zich bezig met normalisatie op het gebied van; energieprestatie, thermische eigenschappen van gebouwen en ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties