Nieuwe regels over aanleg laadinfrastructuur

De herziene Energy Performance of Building Directive (EPBD) is op 10 juli 2018 vastgesteld door de Europese Commissie en wordt in Nederland geïmplementeerd per 10 maart 2020. Eén van de doelen van de herziening is om elektrisch vervoer te faciliteren door de aanleg van laadinfrastructuur in de private gebouwde omgeving en door belemmeringen in regelgeving weg te nemen.

Per 10 maart 2020 gaat bij nieuwbouw of ingrijpende renovatie (meer dan 25% van de gebouwschil wordt vervangen) van gebouwen met meer dan 10 parkeervakken het volgende gelden. Utiliteitsgebouwen moeten worden voorzien van minimaal 1 laadpunt en van loze leidingen voor de aanleg van laadpunten bij minstens 1 op de 5 parkeervakken. Bij woongebouwen moet voortaan elk parkeervak voorzien worden van loze leidingen. Daar dient bij de ontwikkeling van bouwplannen dus nu al rekening mee gehouden te worden. Bij renovatie geldt een uitzondering wanneer de kosten van de laadinfrastructuur meer dan 7% van de renovatiekosten betreffen.

Per 2025 moeten alle bestaande utiliteitsgebouwen met meer dan 20 parkeervakken voorzien zijn van minimaal 1 laadpunt. Deze dienen in de periode daaraan voorafgaand gerealiseerd te worden.

De Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds is uitgebreid zodat het voor verenigingen van eigenaars (vve’s) mogelijk is om financiering voor laadpalen aan te vragen. Daarnaast wordt er gewerkt aan het vereenvoudigen van de besluitvorming rond laadinfrastructuur binnen VvE’s.

Wat betekent de nieuwe regelgeving voor de bouwkolom
De projectontwikkelaar dient in de voorbereidende fase af te stemmen met de opdrachtgever over de eisen en wensen ten aanzien van de laadinfrastructuur bij de parkeergelegenheid van het (woon)gebouw. Afhankelijk van de situatie en complexiteit kan het verstandig zijn om al in deze fase expertise op het gebied van laadinfrastructuur erbij te betrekken. Architecten en/of ontwerpers kunnen hier vervolgens rekening mee houden in de bouwplannen/tekeningen. In bouwaanvragen die op of na 10 maart 2020 worden gedaan zal rekening moeten zijn gehouden met de dan geldende eisen, dit geldt voor het moment van aanvraag. In de realisatiefase ziet de ontwikkelaar erop toe dat de laadinfrastructuur conform specificaties wordt aangelegd door gespecialiseerde (onder)aannemers en/of installatiebedrijven. In de beheerfase zorgt doorgaans een laaddienstverlener ervoor dat de laadinfrastructuur naar behoren functioneert, zowel in technische als in financieel/administratieve zin.

Meer informatie over de aanleg van laadinfra
Er zijn nog vele andere zaken om rekening mee te houden bij het plaatsen van een oplaadpunt. Door het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) is hiervoor een basisset afspraken laadpaal opgesteld. Deze basisset is een startpunt voor toekomstige aanbestedingen. Hier dient echter bij vermeld te worden dat deze basisset is opgesteld voor gemeenten en daarmee uitgaat van een publiek oplaadpunt. Niet alle genoemde afspraken zijn daarom relevant voor private of semi-publieke oplaadpunten.

Voor het plaatsen van een oplaadpunt op het terrein van de Vereniging van Eigenaren is in opdracht van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en de MRA-e in 2018 dit rapport verschenen. Dit rapport geeft helder weer waar aan gedacht dient te worden bij het plaatsen van een oplaadpunt op VvE-terrein. Ook in andere situaties kan deze informatie relevant zijn.

Voor de installatie van een oplaadpunt biedt het ISSO Kleintje Elektrisch Vervoer alle benodigde praktische kennis. Het installeren van een oplaadpunt is echter in alle gevallen maatwerk. Geadviseerd wordt daarom om hiervoor gebruik te maken van een erkend installateur. Deze is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en kan daarom goed inschatten wat de beste mogelijkheid is.

Daarnaast kunt u zich voor de installatie van een oplaadpunt ook wenden tot een laadpaal-aanbieder. Op de website van eViolin vindt u een overzicht met de meeste laaddienstverleners en laadpuntexploitanten in Nederland. U kunt zelf een keuze maken.

Meer informatie over de herziene EPBD en de aanleg van laadinfrastructuur is te vinden op RVO.nl


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties