87 procent van de nieuwbouwwoningen in 2020 aardgasvrij opgeleverd

In 2020 werd 87 procent van de nieuwbouwwoningen opgeleverd zonder een aardgasaansluiting. In het laatste kwartaal van 2020 liep het aandeel zelfs op tot boven de 90%. Dat is een forse stijging ten opzichte van 2019. Toen schommelde het percentage aardgasvrije nieuwbouwwoningen in de verzorgingsgebieden van netbeheerders Stedin, Liander en Enexis Netbeheer nog tussen de 70 en 80 procent.

De Nederlandse overheid wil afstappen van het gebruik van aardgas. Daarom is per 1 juli 2018 de plicht voor netbeheerders om nieuwe huizen en kleine bedrijfspanden aan te sluiten op het aardgasnet, vervallen. Sinds die datum krijgen bouwers geen vergunning meer voor bouwplannen met een aardgasaansluiting. Het aandeel aardgasloos opgeleverde nieuwbouw stijgt sindsdien gestaag.

Ontheffing
Er is een aantal redenen waarom nieuwbouwwoningen ook nu nog worden opgeleverd mèt een aardgasaansluiting. Zo mogen nieuwbouwprojecten waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd vóór 1 juli 2018, nog wel op het gasnet worden aangesloten. Eenmaal aangevraagd is de vergunning onbeperkt geldig. Daarnaast hebben gemeenten nog steeds de mogelijkheid een ontheffing te verlenen voor nieuwbouwprojecten van na 1 juli 2018, bijvoorbeeld wanneer andere oplossingen dan aardgas technisch onmogelijk zijn.

Gemiste kans
De netbeheerders zien het als hun maatschappelijke taak om te helpen bij de uitfasering van aardgas en de omschakeling naar nieuwe energiebronnen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties die voor 1 juli 2018 aardgasaansluitingen voor nieuwbouw-projecten hebben aangevraagd of in opdracht hebben gegeven, krijgen de mogelijkheid om daar zonder kosten van af te zien. Daarnaast denken de netbeheerders vrijblijvend mee over de mogelijkheden om een nieuwbouwproject toch zonder aardgas te realiseren. Het is immers een gemiste kans om nu nog nieuwbouwwoningen aan te sluiten op aardgas en ze voor 2050 weer om te bouwen naar een andere warmtevoorziening.

Bestaande woningen
Ondertussen neemt ook het aantal aanvragen om bestaande woningen van het aardgas te halen toe. Doordat steeds meer huishoudens en bedrijven overstappen op een duurzaam alternatief, neemt het elektriciteitsverbruik toe. De netbeheerders werken daarom hard aan uitbreiding van het stroomnet en aan innovaties om het net slimmer en efficiënter te gebruiken. Ook kijken ze naar andere warmte-oplossingen voor de toekomst. Zoals een systeem waarin naast elektriciteit, ook energiedragers als groen gas en waterstof een rol spelen.