90% van consumenten heeft belangstelling voor duurzaam wonen

In 2019 heeft Motivaction in opdracht van BPD een consumentenonderzoek gedaan naar attitudes omtrent duurzaam wonen. Belangrijkste conclusie: de wil is er maar het ontbreekt de consument aan de juiste informatie om de goede keuzes te maken.

In mei 2019 meldde het Nibud dat 43% van de Nederlandse huiseigenaren niet van plan is om binnen vijf jaar de woning te verduurzamen. Onder andere omdat er onduidelijkheid is over welke financiële regelingen we vanuit de overheid kunnen verwachten. Hoe zit dat bij nieuwbouw? Kunnen en willen de potentiële klanten van BPD investeren in een duurzame woning en woonomgeving?

Marktonderzoeksbureau Motivaction heeft circa 1.200 respondenten gevraagd wat zij belangrijk vinden bij duurzaam wonen. Daarbij werd ingezoomd op drie 'Motivaction-categorieën' die voor BPB belangrijk zijn. Elk met een eigen visie op duurzaamheid: de ‘Structuurzoekers’ (grootste aandeel van de Nederlandse bevolking), de ‘Statusbewusten’ (hebben de financiële middelen en zien duurzaamheid als nieuw statussymbool) en de ‘Verantwoordelijken’ (met een intrinsieke interesse in duurzaamheid).

Onbewust Duurzaam
Het onderzoek ‘Onbewust Duurzaam’ levert een aantal belangrijke conclusies op. Zo denken consumenten bij duurzaamheid in eerste instantie vooral aan energie. Veel minder lijkt het hen te gaan om zaken als milieu en gezondheid. Opvallend is echter dat wanneer het over de woonwensen gaat, duurzaamheid hierbij wel degelijk een grote rol speelt – bij de woning en zeker ook op gebiedsniveau. Aspecten als levensloopbestendigheid, groen, natuur, openbaar vervoer en fiets- en wandelpaden: de consument hecht er veel waarde aan, naast energiezuinigheid. Deze kwaliteiten worden alleen niet in verband gebracht met duurzaamheid: de consument lijkt dus ‘onbewust duurzaam’. Het onderzoek wijst verder uit dat 90% van de consumenten wel belangstelling heeft voor duurzaam wonen maar zich daarbij ook afvraagt: wat levert het mij op? Financieel, maar ook in termen van kwaliteit, waarde en comfort.

Communicatie aanpassen op doelgroep
Het onderzoek maakt duidelijk dat de toegevoegde waarde van duurzaamheid – op verschillende schaalniveaus – veel beter voor het voetlicht moet worden gebracht. Hier ligt dus een belangrijke communicatie-opgave. Dat geldt zeker ook voor de informatie rondom duurzame woningen. De wil is er bij de consument om te investeren maar er is verwarring en onzekerheid over de mogelijkheden, baten en terugverdientijd.

Er is meer transparantie en inzicht nodig, en een betere begeleiding tijdens de gehele ‘klantreis’: goede uniforme basisinformatie en daarnaast specifieke informatie voor de diverse doelgroepen. Zij letten op verschillende aspecten en willen aan de hand genomen worden.

De consument vindt daarnaast dat ook gemeenten en marktpartijen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Op de woning wil men zelf nog wel aangesproken worden maar op gebiedsniveau (water, groen, mobiliteit) zijn anderen aan zet – met name de overheid. De projectontwikkelaars en bouwers moeten er vooral voor zorgen dat nieuwe woningen al zo duurzaam mogelijk worden opgeleverd.

Leerpunten voor BPD
BPD leerde uit dit onderzoek vooral dat consumenten anders tegen duurzaam wonen aankijken dan professionals. Zij zijn niet in eerste instantie geïnteresseerd in de techniek en de maatregelen. Waar het in de wereld van gebiedsontwikkeling al snel gaat over onderwerpen zoals circulariteit, zijn consumenten vooral geïnteresseerd in de vraag: wat levert het mij op? Wanneer de informatie daarover ontbreekt, blijven investeringen uit. Gezien de grote duurzaamheidsopgave die voor ons ligt, is dat allesbehalve een goede zaak.

De uitdaging waar gemeenten, marktpartijen en andere betrokkenen de komende tijd voor staan, is om eenduidig en kwantitatief onderbouwd bij consumenten de voordelen van verduurzaming in beeld te brengen. Bij de woning zelf, maar ook bij de buurten en wijken waar mensen leven. Duurzaamheid leidt tot geluk, gezondheid, langer in de eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en prettige groene buurten. En niet in de laatste plaats: tot beter betaalbaar wonen. Die boodschap moet veel beter voor het voetlicht worden gebracht, door overheid en marktpartijen gezamenlijk.

Download het onderzoek 'Onbewust Duurzaam'