• Nieuws
  • 12/07/2022

Behoefte aan circulaire best practices

Naast alle acties van Lente-akkoord 2.0 om de randvoorwaarden voor deze transitie goed geregeld te krijgen, hebben marktpartijen vooral behoefte aan goede voorbeelden: hoe detailleer je losmaakbaarheid, hoe kom je tot een lage mpg-score, welk houtbouwsysteem past bij meerlaags projecten, etc. Dit kwam naar voren tijdens het slot van de eerste platformbijeenkomst van Lente-akkoord 2.0 op 30 juni.

Platformbijeenkomst Lente akkoord 220630 LR 850 A1736

Tijdens het laatste halfuur van de kennisintensieve middag gaan de deelnemers van de platformbijeenkomst in gesprek over de koers van het programma: waar zouden ze komende maanden graag aandacht voor willen? Wat speelt er in hun projecten? Om het gesprek op gang te brengen zijn via de online stem-tool Mentimeter een aantal vragen voorbereid. Dat er van alles leeft, blijkt uit de vloedstroom aan reacties.

De eerste vraag gaat over de focus die de laatste maanden binnen het programma was op houtbouw. Dit is ontstaan door de wens gelijk op te trekken met de MRA Green Deal Houtbouw. Veel van de ondertekenaars van dit convenant zijn aangesloten bij de 5 brancheverenigingen die samen het Lente-akkoord 2.0 organiseren. Zij hebben dus direct baat bij kennis die hun helpt om de primaire doelstelling van de Green Deal – 20% van alle projecten binnen de MRA in houtbouw vanaf 2025 – te realiseren.

LR Mentimeter platformbijeenkomst 01

Dat veel partijen heil zien in houtbouw, blijkt wel uit de eerste stemmingsronde. Vooral de combinatie met biobased materialen krijgt veel aandacht. Het opent bijvoorbeeld de weg naar de afzet van landbouw(rest)producten. Landbouwgewassen groeien sneller dan bomen en kunnen dus ook sneller bijdragen aan CO2-reductie die nodig is om de bouw Paris-proof te maken. Een voorstel vanuit de zaal dat op veel bijval kan rekenen: laten we drie tot vijf biobased producten onderzoeken op hun eigenschappen en duurzaamheidsscore. Is de paprikastengelplaat de isolatieplaat van de toekomst? Wat zijn de ervaringen tot nog toe? Hoe zit het met de brandwerendheid en verzekerbaarheid?

Circulair is meer dan alleen maar houtbouw

Toch zien veel aanwezigen ook dat circulair bouwen meer inhoudt dan de omschakeling naar hout en biobased. Er moet ook aandacht besteed worden aan onderwerpen als losmaakbaarheid, MPG-scores enzovoort. Moet er een themagroep ‘hergebruik, in combinatie met sloop’ komen? Het materiaal van veel gesloopte gebouwen belandt nu nog vaak vermalen als wegfundering, maar kan het niet meer een onderdeel worden van nieuwbouw? Dat is pas een materiaaltransitie!

LR Mentimeter platformbijeenkomst 06
LR Mentimeter platformbijeenkomst 03
LR Mentimeter platformbijeenkomst 04
LR Mentimeter platformbijeenkomst 05
LR Mentimeter platformbijeenkomst 02

Behoefte aan goede voorbeelden

De open vraag welke onderwerpen de deelnemers nog meer onderzocht zouden willen zien, zorgt nog eens voor een extra stortvloed aan reacties. Betaalbaarheid staat met stip op nummer één. Want als je grootschalige impact wilt maken, moet je naast je koploper-projecten ook de bulk van je productie circulair maken, en dan moet de business case wel solide zijn. Daarna staat hergebruik/losmaakbaarheid op het verlanglijstje. En tot slot laten veel mensen weten behoefte te hebben aan voorbeelden van projecten die een lage MPG-score hebben, ontwerpkeuzes en andere best practices. Hier heeft Lente-akkoord 2.0 goede ervaringen mee uit het verleden en dit zal komende maanden dus zeker worden opgepakt.

LR Mentimeter platformbijeenkomst 07

Welstand en conceptuele woningbouw

Met de zaal wordt ook het plan gedeeld om een themagroep op te richten die zich bezighoudt met het welstandsproces rond woningconcepten. Deze industriële manier van woningen realiseren vraagt om een andere welstandseis, een die landelijk uniform is en waarvan aan de voorzijde duidelijk is hoe eraan voldaan kan worden. Het bestaande welstandstraject zorgt bij conceptuele woningbouw vaak laat in het ontwikkeltraject voor vertraging of extra kosten door aanpassing van de plannen. Ook de zaal ziet dit probleem, en wil graag dat toetsing wordt aangepast op de hedendaagse ontwikkelingen en bouwprocessen. Vanuit de zaal wordt ook gewezen op het stedenbouwkundige plan: dit is vaak een rigide kader waarbinnen conceptuele woningbouw niet direct past, waardoor ook onwenselijke aanpassingen nodig zijn.

Deel je MPG-scores!

Aan het einde van de bijeenkomst wordt nog opgeroepen om MPG- en projectdata van projecten te delen met de organisatie van het Lente-akkoord 2.0. Deze informatie is nodig om onder andere te kijken waar de winstpakkers liggen op het gebied van MPG-scores, en het verbinden van de energie- en materiaalopgave. Deze kennis kan worden gedeeld met de bouwsector, zodat ook andere partijen handvatten krijgen om te verduurzamen. Om het delen van data zo laagdrempelig mogelijk te maken, heeft W/E Adviseurs een handleiding waarmee koplopers data van projecten waar ze trots op zijn kunnen delen.