Financiële ondersteuning circulair bouwen

Op 29 september heeft minister Ollongren de Kamer geïnformeerd over de financiële ondersteuning voor circulair bouwen, en de uitvoering van moties over de toepassing van hout en over het materialenpaspoort.

Als het gaat om wettelijke maatregelen rondom circulair bouwen is de eerste stap de scherpere milieuprestatie-eis voor nieuwe woningen. Vanaf 1 januari 2021 gaat de eis van 1,0 naar 0,8. De minister meldt dat er momenteel een rekenmethode wordt uitgewerkt voor de uitbreiding van de milieuprestatie-eis naar andere gebruiksfuncties naast nieuwbouw van woningen. Voor de uniforme berekening van milieuprestaties van circulaire maatregelen publiceert de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) rond de jaarwisseling een handreiking voor het werken met indicatoren voor circulariteit.

Meer onderzoek materialenpaspoort
Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie heeft advies uitgebracht over een verplicht materialenpaspoort: "Het advies is om hier meer onderzoek naar te doen en om praktijkproeven uit te voeren alvorens een besluit te nemen. Ik zal dit advies opvolgen en verwacht dat ik uiterlijk begin 2022 of zoveel eerder als mogelijk een beleidsvoorstel hierover aan u kan voorleggen."

Financiële ondersteuning circulair bouwen
Via de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Regeling groenprojecten zijn in 2019 aanvragen ingediend voor bijna 240 miljoen euro aan investeringen in circulair bouwen. Via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is in 2018 voor ruim 5 miljoen euro steun gegeven, waarvan 0,3 miljoen aan startende bedrijven. Aan deze regelingen is geen maximum budget verbonden. Naast deze fiscale regelingen bestaan meerdere generieke subsidieregelingen voor projecten in het kader van de circulaire economie die ook worden ingezet voor circulair bouwen. Hieronder zijn ook regelingen gericht op het midden- en kleinbedrijf, zoals de Regeling circulaire ketenprojecten.

De minister meldt ook dat het kabinet ernaar streeft om binnen de Regeling groenprojecten de financiële ruimte meer te gebruiken voor innovatieve projecten die de transitie naar een circulaire economie versnellen. Tevens zal het kabinet in 2021 bestaande regelingen als de MIA/Vamil toegankelijker maken voor circulaire projecten.

Biomassa
Ook wil het kabinet binnenkort een duurzaamheidskader voor biomassa presenteren. Biomassa als bouwmateriaal wordt daarin
meegenomen. Daarnaast heeft de minister opdracht gegeven voor de strategische verkenning ‘Ruimte voor Biobased Bouwen’, die naar verwachting begin 2021 zal verschijnen.Circulaire gebouwen; Strategieën en praktijkvoorbeelden
Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie heeft vorige week ook de zeer lezenswaardige publicatie ‘Circulaire gebouwen; Strategieën en praktijkvoorbeelden’ uitgebracht. Koplopers en experts uit alle relevante disciplines komen in deze publicatie aan het woord. Er worden handvatten aangereikt voor het ontwikkelen van een strategische, pragmatische kijk op de circulaire bouweconomie.

Download de brief van minister Ollongren