Lente-akkoord vraagt minister om hiaten in MPG-bepaling aan te vullen

Het afgelopen jaar hebben de partners in het Lente-akkoord ZEN programma samen met NVTB onderzoek gedaan naar de praktijkervaringen met de MPG-methodiek voor zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een onderzoeksrapport dat vorige week naar minister Ollongren is verstuurd.

Een grote stap naar circulariteit in de bouw is het bevorderen van verantwoorde keuzes in het ontwikkel- en ontwerpproces, met als doel de milieubelasting van de toegepaste materialen en samenstellende bouwdelen zoveel mogelijk te beperken. De MPG-methodiek, waarmee de milieuprestatie van een gebouw in de ontwerpfase kan worden berekend, is hiervoor het aangewezen instrument. Het Rijk wil per 1 januari 2018 een maximale grenswaarde voor de milieuprestatie gebouwen (MPG) invoeren voor nieuwe woningen en kantoren.

In het rapport De MPG van NOM-, BENG- en ZENwoningen, uitgevoerd door DGMR Bouw, worden echter een aantal hiaten geconstateerd. Hieruit trekken de Lente-akkoord partners de conclusie dat de MPG-methodiek op deze onderdelen nog niet geschikt is om als basis te gebruiken voor het invoeren van een grenswaarde per 1 januari 2018.

Het onderzoek heeft zich gericht op de ervaringen die er tot nu toe zijn met de MPGmethodiek. De belangrijkste onderzoeksvragen waren: zijn er onduidelijkheden in de methodiek, zijn alle veelvoorkomende materialen beschikbaar in de database en is de methodiek voldoende rijp voor toepassing in de praktijk?

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek luiden als volgt:

  1. De richtlijnen voor het maken van een MPG-berekening zijn op dit moment nog onvoldoende duidelijk voor de MPG-rekenaars van de adviesbureaus, architectenbureaus en bouwbedrijven. Aanpassing en uitbreiding zijn noodzakelijk.
  2. De omvang van de Nationale Milieudatabase (NMD) is nog te beperkt, zeker wat betreft installaties en PV-panelen die een aanzienlijk deel van de MPG-score bepalen. Daarnaast is de informatievoorziening over de producten in de database vaak onvoldoende, waardoor het kiezen, schalen of zelf samenstellen van producten lastig is. Aanpassing en uitbreiding zijn noodzakelijk.
  3. De naam ‘milieuprestatie’ suggereert dat de totale milieu-impact wordt meegenomen, inclusief het jaarlijkse energieverbruik. Dit is niet het geval: het betreft alleen de milieu-impact van het materiaal. Aanpassing is noodzakelijk.

De Lente-akkoord partners adviseren daarom de minister om het invoeren van een grenswaarde voor de MPG in het Bouwbesluit uit te stellen en de genoemde ernstige hiaten aan te vullen. In het rapport zijn hiervoor concrete aanbevelingen opgenomen.

In het kader van de studie zijn zeven woningprojecten (met verschillende woningtypen) nader onderzocht. Alle in de praktijk gerealiseerde woningtypen blijken te kunnen voldoen aan de voorgestelde eis van € 1,0 /m2 BVO/jaar, behalve de vrijstaande, energieleverende woning. Die zou niet aan de eis voldoen.

Download het onderzoeksrapport en de oplegbrief aan de minister.
Zie ook: Reden tot zorg bij ZEN-themagroep MPG (21-9-2017)