Minister Ollongren informeert Kamer over circulair beleidOp 8 oktober heeft minister Ollongren (BZK) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de voorgenomen aanpassingen in de bouwregelgeving ter bevordering van circulair bouwen.

In de brief van de minister wordt geschetst hoe de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) de komende jaren zal worden ingezet ter bevordering van het hergebruik van grondstoffen en bouwmaterialen: "De komende periode zal ik de ontwikkeling van aanvullende indicatoren voor hoogwaardig hergebruik en recycling voor de MPG stimuleren en ondersteunen, zodat maatregelen die leiden tot hoogwaardig hergebruik en recycling kunnen worden meegerekend in de milieuprestatie van een gebouw." In de eerste helft van 2020 zal de minister de Kamer hierover verder informeren.

Milieuprestatie-eis in stappen strenger
De minister formuleert drie hoofdlijnen wat betreft aanpassing van de bouwregelgeving:
1. Een uniforme berekening van circulaire maatregelen in de milieuprestatie voor gebouwen;
2. Een strengere milieuprestatie-eis in 2021 en verdere aanscherping hiervan richting 2030;
3. De uitbreiding van het toepassingsgebied van de milieuprestatie.

De milieuprestatie-eis wordt tot 2030 stapsgewijs scherper gesteld, te beginnen in 2021. Uiterlijk in 2030 wordt de eis gehalveerd. "Als eerste stap naar 2030 laat ik nu onderzoek uitvoeren hoeveel ik de milieuprestatie-eis per 1 januari 2021 strenger kan stellen. Ik zal hiervoor een voorstel opnemen in een wijziging van de bouwregelgeving die naar verwachting begin 2020 bij uw Kamer wordt voorgehangen."

In lijn met BENG
Bij het onderzoek naar het mogelijke niveau van de strengere milieuprestatie-eis in 2021 neemt de minister de uitgangspunten en het niveau van BENG eisen als basis voor de berekeningen. Daarnaast loopt er op dit moment onderzoek naar een integrale benadering van de energieprestatie en milieuprestatie, waar BZK een financiële bijdrage aan levert. De verwachting is dat de resultaten van dat onderzoek aan het einde van dit jaar beschikbaar zijn.

Uitbreiding toepassingsgebied
De milieuprestatie-eis geldt nu alleen voor nieuwe woningen en kantoren (groter dan 100 m2). De minister zal de Kamer in de eerste helft van 2020 informeren over de mogelijkheden voor uitbreiding van het toepassingsgebied naar andere gebruiksfuncties, zoals onderwijs, zorg, sport, winkels, horeca en bedrijfshallen en naar verbouw en transformatie.

Over aanpalend beleid, zoals circulair uitvragen door de overheid schrijft de minister: "Naast de bouwregelgeving heb ik nog andere maatregelen tot mijn beschikking, zoals de voorbeeldrol van het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en ProRail als opdrachtgever, ondersteuning van kennisontwikkeling en kennisoverdracht, (financiële) middelen en het maken van afspraken met marktpartijen, zoals het Betonakkoord. [...] Tot slot worden in het kader van de uitvoering van het Urgenda-vonnis via de MIA/Vamil middelen beschikbaar gesteld voor financiële ondersteuning voor circulaire innovatie die uiterlijk 2020 CO2-reductie opleveren. Ondernemingen die maatregelen voor circulair bouwen nemen, kunnen hiervan ook gebruik maken."

Download de brief van de minister