• Nieuws
  • 01/02/2023

Verder sleutelen aan de MPG

De MPG-themagroep van het Lente-akkoord gaat marktpartijen helpen een lage MPG-score te realiseren met een praktische handleiding. Dat is besloten tijdens een bijeenkomst op 12 januari.

Realistisch geluid

De themagroep MPG vindt het belangrijk dat praktijkervaringen de basis voor verbetering en aanscherping van de MPG versterken. Doel moet zijn dat de MPG daadwerkelijk bijdraagt aan circulaire, CO2-neutrale woningbouw in 2030. In dat licht is het mogelijk om de MPG te verbeteren op basis van gedegen studies, doorrekeningen en een realistisch geluid vanuit de praktijk.

Veel lopende studies

Op dit moment lopen er veel studies. Niet alleen binnen Lente-akkoord 2.0, maar ook binnen RVO en BZK. Geurt Donze (W/E Adviseurs) geeft hiervan een overzicht.

  • Vanuit BZK lopen diverse onderzoeken aan de hand van referentiewoningen naar de relatie tussen MPG-eis en gebouwtypologieën. Kernvraag: gelden voor een flat, een kleine studio en een rij-eindwoning en een tussenwoning dezelfde eisen?
  • In dezelfde studie wordt gekeken naar functionele eenheden. Welke zijn adequaat? Kernvraag: moet de MPG worden uitgedrukt in een waarde per vierkante meter bvo (zoals nu) of in een andere eenheid?
  • Nieman RI werkt in opdracht van RVO en BZK aan een studie voor het vastleggen van rekenregels en de interpretatieruimte.
  • Uit die studie volgen ook aanbevelingen voor toetsen en handhaven.
  • Het waarderen van prefab binnen de MPG is een punt van studie waar Lente-akkoord 2.0 mee aan de slag kan gaan. Welke samengestelde bouwproducten worden toegepast en hoe kunnen die in NMD-productkaarten worden omschreven?
  • Het waarderen van biogene bouwstoffen wordt nader onderzocht in een studie die momenteel wordt uitgevoerd met BZK, de stichting MND en een werkgroep van Lente-akkoord 2.0. Dat kan leiden tot een aparte indicator voor CO2-opslag in bouwmaterialen.
  • DGMR doet in opdracht van RVO een studie naar kostenoptimalisatie bij aanscherping van de BENG-eisen. Een belangrijk punt in die studie is de relatie tussen energie en materiaal. In het bijzonder gaat het om de weging van het MPG-effect van toepassing van PV. Hoe weeg je de korte- en langetermijneffecten hiervan?
  • RVO, BZK en Cirkelstad halen de ervaringen op van koploperprojecten. Deze ervaringen geven input voor een studie naar mogelijke verdere aanscherping van de MPG (≤0,5).
  • Een onderdeel van de monitoring Lente-akkoord 2.0 richt zich op de relatie tussen CO2-emissies, MPG en MKI.

Aanvullend op deze studies heeft de MPG-themagroep van Lente-akkoord 2.0 vijf thema’s vastgesteld die zij gaat uitwerken (zie het verslag van 31 oktober 2022).

MPG-Handreiking

Het eerste concrete product dat de themagroep zal opleveren, is een MPG-Handreiking. Deze is bedoeld voor het grote peloton van bouwbedrijven die zich willen voorbereiden op een strengere MPG-eis, maar geen dedicated duurzaamheidsteam hebben om die ambitie handen en voeten te geven. Je spreekt dan over het overgrote deel van de markt. Als die bedrijven een aantal stappen in de goede richting zetten, heeft dat direct veel impact, zelfs als het maar kleine stappen zijn.

Praktische MPG-handreiking

De MPG-koplopers hebben inmiddels veel kennis en ervaring, ook al wordt er op onderdelen nog steeds aan het stelsel gesleuteld. Hoe de MPG ook verder wordt gedetailleerd, de koplopers weten heel goed wat de quick wins zijn. Die kennis wordt gebundeld in een praktische handreiking met een overzicht van bewezen maatregelen, een beschrijving van de effecten ervan op de MPG en de gevolgen voor ontwerp, bouwproces en betaalbaarheid. De handreiking wordt in de eerste maanden van 2023 samengesteld en in april 2023 digitaal beschikbaar gesteld. De themagroep wil bovendien een webinar organiseren om de handreiking breed onder de aandacht te brengen.

Industrialisatie en digitalisering

De tweede actie die de MPG-themagroep in gang zet, is een onderzoek naar de relatie tussen industrieel bouwen en de MPG. Om tot een circulaire bouwpraktijk te komen is het nodig kringlopen te sluiten en in te zetten op levensduurverlenging. Industrialisatie en digitalisering van het bouwproces lijken daarvoor belangrijke sleutels. Dat vraagt echter om een transitie van het bouwproces. Om die te bevorderen is het belangrijk dat industrialisatie en digitalisering een volwaardige plaats in de MPG krijgt. Op dit moment is dat niet zo. De themagroep wil in een studie helder krijgen wat de milieuvoordelen van industrieel en digitaal bouwen kunnen zijn. Stap 1 van die studie is inventariseren wat er speelt op dit gebied. We bedoelen we precies met industrialisatie en digitalisering? Stap 2 is analyseren wat industrialisatie en digitalisering betekent voor circulariteit. Stap 3 is operationalisering van industriële principes binnen het stelsel van de MPG.

MPG-themagroep

De MPG geeft de richting aan waar we met z’n allen in 2030 naartoe willen. In bepaalde opzichten is het stelsel echter nog instabiel. De MPG-themagroep van Lente-akkoord 2.0 ziet het als haar taak om bij te dragen aan verbetering: een realistisch geluid laten horen, praktijkprojecten doorrekenen, laten zien waar kansen en bedreigingen zijn en met onderbouwde voorstellen komen.

Aan de (online) bijeenkomst van 12 januari 2023 is deelgenomen door Joost Blankendaal (De Nijs), Léon ten Dam (Klok Groep), Geurt Donze (W/E Adviseurs), Hans Peter Ringnalda (Trebbe), Jasper Ritsema (Aalberts Bouw), Dennis Stijaards (Heijmans), Jos de Vries (BPD), Helen Visser (Bouwend Nederland, voorzitter), Sander Woertman (NEPROM, Lente-akkoord 2.0). Verslag: Henk Bouwmeester.