Planning regeling energielabels

Met ingang van 1 januari 2021 wordt voor het vaststellen van het energielabel de nieuwe methode voor de energieprestatie van gebouwen gebruikt, de NTA 8800. Deze methode maakt gebruik van nieuwe indicatoren voor de energieprestatie, waaronder het primair fossiel energiegebruik (kWh/m2.jr) waarop het energielabel wordt gebaseerd.

Om invoering mogelijk te maken moet er allerlei regelgeving worden aangepast. Wat er inmiddels al is aangepast is het aanwijzen van de NTA 8800 als bepalingsmethode en het bekend maken van de BENG-eisen waaraan nieuwbouw moet voldoen.

Grenzen energielabelklassen
De volgende stap is het vastleggen van de grenzen van de energielabelklassen aan de hand van de nieuwe energieprestatie-indicator primair fossiel energiegebruik (BENG 2). De grenzen zijn in mei via een internetconsultatie in concept bekendgemaakt. De onderstaande tabel betreft woningbouw. In tabel 2a (zie p. 13) van het ontwerpbesluit zijn ook de waarden voor utiliteitsbouw te vinden.

Letter(combinatie)  Primair fossiel energiegebruik in kWh/m2.jr
A++++ Kleiner of gelijk aan 0,00
A+++ 0,01 – 50,00
A++ 50,01 – 75,00
A+ 75,01 – 105,00
A 105,01 – 160,00
B 160,01 – 190,00
C 190,01 – 250,00
D 250,01 – 290,00
E 290,01 – 335,00
F 335,01 – 380,00
G groter dan 380,00


Belangrijkste aanpassingen

• Het gebruik van de energieprestatie-indicator in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m2.jr). Hiermee vervalt de Energie-Index (EI) en het vereenvoudigd energielabel (VEL).
• De systematiek voor het vaststellen en afgeven van een energielabel voor woningen, waar voorheen gebruik werd gemaakt van het vereenvoudigd energielabel.
• De klassenindeling van het energielabel voor woningen en voor utiliteitsgebouwen op basis van de nieuwe indicator.
• Overgangsbepalingen voor bestaande gevallen. Dit geldt met name voor de Energieprestatievergoeding (EPV) voor huurwoningen en voor de Heffingsvermindering Verduurzaming (RVV Verduurzaming).

Vervolgproces regelgeving
De aanpassingen in de regelgeving zijn op het niveau van een Algemene maatregel van bestuur (Amvb of Besluit) en op het niveau van ministeriële regelingen. Voor deze laatste is de openbare consultatie van start gegaan. De voorgenomen wijziging hangt samen met het ontwerpbesluit energieprestatie van gebouwen en inijking energielabels, waarvan de openbare consultatie eind 2019 is afgerond. Onlangs zijn de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over deze voorgenomen wijziging (de zogenaamde voorhangprocedure).

Na de consultatie en de voorhang volgt technische notificatie bij de Europese Commissie en – in het geval van het ontwerpbesluit – een adviesaanvraag bij de Raad van State. De verwachting is dat na de zomer de aangepaste regelgeving definitief wordt gemaakt via publicatie in het Staatsblad en de Staatscourant.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties