Positieve ervaringen met gasloze nieuwbouwwijken

Het Regeerakkoord is duidelijk over de transitie naar aardgasloze nieuwbouw. Het nieuwe kabinet wil dat in 2021 zo’n 50.000 nieuwe woningen worden opgeleverd zonder aardgas. Daarmee wordt aardgasloos bouwen in één klap de nieuwe realiteit.

Het ZEN-platform wil dan ook zoveel mogelijk kennis en ervaring opdoen met gasloze alternatieven. Wat zijn de kinderziektes? Waar vinden we nu al geslaagde voorbeelden van gasloze nieuwbouw?

Een hele tijd geleden, tijdens het Tweede Kamerdebat van 13 januari 2015, heeft de minister van BZK toegezegd dat er een inventarisatie uitgevoerd zou worden naar de ervaringen met nieuwbouwwijken zonder aansluiting op het gasnet. CE Delft heeft deze inventarisatie uitgevoerd. In het onderzoek Nieuwbouwwijken zonder gas is aandacht besteed aan de bewonerstevredenheid, de procesgang bij de totstandkoming van de projecten, de energieprestatie van de woningen en de business case voor betrokkenen.

Kenmerken gasloze wijken
Er is in Nederland al veel ervaring met gasloze nieuwbouwwijken. De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op gesprekken met betrokkenen bij een twintigtal van deze wijken. Het ging hierbij om wijken met individuele of collectieve warmteoplossingen. Bij individuele systemen wordt gebruik gemaakt van een decentrale warmtepomp, terwijl het bij collectieve systemen kan gaan om een WKO-installatie, een installatie op bio-energie of een aansluiting op een warmtenet.

Bewoners over het algemeen positief
De bewonerservaringen laten over het algemeen een positief beeld zien. Veel van de vooraf verwachte nadelige aspecten, zoals elektrisch koken, blijken na de gewenningsfase niet meer als knelpunt te worden gezien. Het inregelen van de temperatuur gaat ook anders dan in een woning met gas. Dit leidt, vooral in de beginfase, nogal eens tot onbehagen en klachten. Daartegenover staat dat er veel waardering is voor het comfort van vloerverwarming en mogelijkheden om de woning te koelen in de zomer. In twee projecten werden de inregelproblemen niet tijdig opgelost en in één van die gevallen is zelfs besloten om alsnog een gasnet aan te leggen.

Geen onoverkomelijke problemen
De inventarisatie laat zien dat de gasloze nieuwbouwprojecten in veel gevallen zonder noemenswaardige problemen ontwikkeld worden. In de beginfase kent een deel van de projecten wel opstartproblemen die technisch, organisatorisch of financieel van aard zijn. Veel van deze problemen worden snel opgelost. Naarmate betrokken partijen meer ervaring hebben in gasloze projecten, wordt ook het proces beter. Daarnaast verlopen huidige projecten over het algemeen beter dan projecten van het begin van de eeuw, omdat er nu meer technische kennis is ontwikkeld.

Uit de inventarisatie blijkt verder dat er meerdere overwegingen zijn die kunnen leiden tot een bepaalde gasloze oplossing. Kosten, lokale omstandigheden, politiek, maatschappelijke wens of positieve ervaringen van elders. De uiteindelijke keuze is een samenspel van alle factoren en geen enkele factor is hierin op zichzelf doorslaggevend.

Download Nieuwbouwwijken zonder gas


Gerelateerde berichten

Tags:

Gasvrij

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties