Reactie Lente-akkoord partijen op BENG-eisen

De ministerraad heeft onlangs op voorstel van minister Ollongren (BZK) ingestemd met een wijziging van het Bouwbesluit over energiezuinige nieuwbouweisen. Vanaf 1 juli 2020 gelden de BENG-eisen voor nieuwbouw.

Op 11 juni heeft minister Ollongren de nieuwe BENG-eisen naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 3 juli wordt deze brief in het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer behandeld. In de aanloop naar dit overleg heeft het Lente-akkoord een aantal aanbevelingen aan de minister en de Tweede Kamer verstuurd.

De Lente-akkoord partners hebben eerder, tijdens de internetconsultatie, 8 adviespunten over BENG aan het ministerie gestuurd, onderbouwd met de uitwerkingen van de BENG-eisen in 12 verschillende woningprojecten. Hieronder onze 8 adviespunten met daarbij een beschrijving van het antwoord van de minister.

1. Stijgende investeringen voor verhuurders
Op technisch vlak hebben we de afgelopen jaren voldoende kennis en ervaring opgedaan om de stap naar bijna energieneutraal te maken. Op financieel vlak blijken verhuurders echter tegen grenzen aan te lopen. Het geld kan maar één keer worden uitgegeven. Door de extra benodigde investeringen zullen zij bijvoorbeeld niet 6, maar 5 woningen kunnen bouwen voor hetzelfde geld.
Advies: Verruiming van de EPV-systematiek naar woningen die aan BENG (2020) voldoen zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. En compenseer verhuurders die extra onrendabele investeringen plegen door een dienovereenkomstige verlaging van de verhuurdersheffing.
Brief minister: Deze vraag vergt meer tijd. In de brief staat: “De mate waarin corporaties op lange termijn in staat zijn invulling te geven aan hun maatschappelijke opgaven, waaronder verduurzaming en nieuwbouw, wordt op dit moment onderzocht.”

2. Planning invoering BENG-eisen en NTA 8800
Advies LA partners: invoering van NTA 8800 en BENG-eisen op zijn vroegst per 1 juli 2020.
Brief minister: “Ik ben het hier mee eens. Het is van belang dat de markt zich goed kan voorbereiden op deze nieuwe bepalingsmethode en nieuwbouweisen. De inwerkingtreding van de nieuwe BENG-eisen zal daarom op 1 juli 2020 plaatsvinden.”

3. BENG-1 aanscherpen, ja of nee?
Advies LA partners: Neem de tijd om te analyseren waar de knelpunten liggen bij BENG-1. Wellicht is een verdere differentiatie in woningtypen verstandig.
Brief minister: De BENG-1 eis voor woningen en woongebouwen is aangescherpt en wordt daarbij gedifferentieerd bepaald.

4. Aanscherpen Bouwbesluit-eisen woningschil
Advies LA-partners: Een aantal waarden die in het huidige Bouwbesluit zijn opgenomen als vangnet-eis voor de isolatiewaarde van glas en kozijnen, en de grenswaarde voor de luchtdoorlatendheid van woningen, lopen achter ten opzichte van de huidige bouwpraktijk. Deze grenswaarden kunnen zonder grote (kosten)consequenties gemakkelijk aangescherpt worden.
Brief minister: Dit advies is niet overgenomen. De minister is van mening dat deze waarden als belangrijk onderdeel zijn meegewogen in het stellen van de BENG-eisen.

5. Aansluiting op het warmtenet
BENG 3 stelt eisen aan het percentage hernieuwbare energie. Bij de traditionele warmtenetten is dit percentage nog erg laag, waardoor aanvullend grote hoeveelheden PV nodig kan zijn – soms meer dan op het dak past. In de wet wordt gerept van een mogelijke vrijstelling.
Advies LA-partners: Meer duidelijkheid scheppen over deze mogelijke vrijstelling.
Brief minister: De minister schrijft dat dit is overgenomen. Het is de Lente-akkoord partijen nog niet bekend hoe dit precies is verduidelijkt.

6. Primaire Energie Factor: gerealiseerde waarde invoeren
Advies LA-partners: pas de PEF voor de BENG-berekeningen aan naar de nieuwste inzichten.
Advies LA-partners: pas in het vervolg de PEF elke vijf jaar aan, met reële, kleinere stappen in plaats van nu ineens één hele grote.
Brief minister: Deze adviezen zijn niet overgenomen. De minister verwijst in haar brief naar PEF waarden binnen de EU waaruit blijkt dat de gehanteerde PEF van 1,45 binnen de range van overige lidstaten valt.

7. Temperatuuroverschrijdingseis juli is nog niet bekend gemaakt
Dit is problematisch aangezien de benodigde maatregelen daardoor nog niet meegenomen kunnen worden in de energieberekeningen. Dit betekent dat de energieberekeningen die tot nog toe zijn uitgevoerd nog niet compleet zijn, en er nog aanvullende kosten voor zonwering gemaakt zullen moeten worden.
Advies LA-partners: maak de grenswaarde voor de temperatuuroverschrijdingseis snel bekend en geef de bouwwereld voldoende tijd om deze eis in nieuwe gebouwen te implementeren.
Brief minister: In de brief van de minister is de grenswaarde nog steeds niet bekendgemaakt. Dit wordt problematisch voor de achterbannen van de vier brancheverenigingen, omdat dit een belangrijke onbekende factor is in berekeningen.

8. Genormeerd inzicht in energierekening koppelen aan software
Zorg dat de energieprestatieberekening ook inzicht geeft in de gemiddelde hoogte van de energierekening van de toekomstige bewoner. De NTA-methodiek voorziet als toetsmethode hier niet in, maar dit is wel eenvoudig uit de gegevens te herleiden.
Advies LA-partners: faciliteer de softwarebouwers om de uitbreiding van deze NTA-rekenmethodiek met een gebruiks- en maatwerkadviesmodule mee te nemen in de ontwikkeling van hun softwarepakket.
Brief minister: De minister heeft hier in haar brief geen melding van gemaakt.

Download de brief van de minister aan de Tweede Kamer
Aanbevelingen Lente-akkoord t.b.v. AO op 3 juli


Gerelateerde berichten

Tags:

BENG

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties