Uitvoeringsprogramma herijkt Lente-akkoord vastgesteld

Op 10 december is in overleg met het ministerie van BZK (Wonen en Rijksdiensten) het uitvoeringsprogramma voor het herijkte Lente-akkoord vastgesteld. In dit uitvoeringsprogramma zijn de acties voor de komende twee jaar beschreven.

Een belangrijk onderdeel vormen de acties gericht op professionals. Hieronder zijn de volgende onderwerpen benoemd: extra hypotheekruimte voor energiezuinige woningen,  kwaliteitsborging, het energielabel, de ventilatietoets en energieneutrale marktconcepten. Nieuw zijn de acties gericht op consumenten: introductie energielabel nieuwbouw, communicatie-activiteiten rond het energielabel, comfort en ventilatie, en tenslotte een rekentool energielabel voor de consument.

Download het Uitvoeringsprogramma Lente-akkoord

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties