Voorlichtingsbijeenkomst regeling Demonstratie energie-innovatie

Nieuw BuinenTot en met 27 oktober kunt u aanvragen indienen voor de regeling Demonstratie energie-innovatie. Deze regeling is bedoeld voor investeringsprojecten die het stadium van een prototype voorbij zijn en voor het eerst in de markt worden toegepast, nét voor (grootschalige) marktintroductie.

Bent u geïnteresseerd? Kom donderdag 3 september naar de voorlichtingsbijeenkomst, georganiseerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Hier kunt u ook advies inwinnen over uw projectidee bij een van de RVO adviseurs.

Datum en tijd: 3 september, 14.00 -16.30 uur
Locatie: Supernova, Jaarbeursgebouw, Jaarbeursplein 3521 AL Utrecht
Aanmelden: via de RVO-website

Criteria voor de DEI
De DEI komt voort uit het Energieakkoord. De regeling is er voor nieuwe (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken, die energie besparen of gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen. De demonstratieprojecten moeten het potentieel hebben om de Nederlandse economie te versterken. Voor dit jaar is er nog een subsidiebudget beschikbaar van 20 miljoen euro. Tot en met 27 oktober kunt u uw projectvoorstel indienen. Ook in 2016 is er budget voor de DEI voorzien vanuit het Energieakkoord. In beginsel is er 45 miljoen euro beschikbaar.

In 2014 en in de eerste helft van 2015 is de DEI-regeling ook opengesteld. Tot nu toe zijn er 24 projecten gehonoreerd in verschillende sectoren voor een bedrag van 34 miljoen euro. Hieronder vindt u enkele voorbeelden.

Energiewinst en recycling autobanden
Afgedankte autobanden vormen een van de grootste en meest problematische afvalstromen. Het bedrijf Black Bear Carbon heeft een technologie ontwikkeld waarmee het op een schone en duurzame manier gebruikte autobanden kan recyclen tot hoogwaardig carbon black. Daarnaast levert de technologie energie op. Door middel van een eerste commerciële productie-installatie op industriële schaal kan het technische en economische potentieel van de Black Bear Carbon-technologie getoetst en verder ontwikkeld worden.

Energieneutrale renovatie woningen in twee dagen
Het energiegebruik van het huidige woningbestand moet omlaag. Woningcorporaties zijn veelal eigenaar van deze woningen. Binnen het project Stroomversnelling hebben enkele bouwconcerns en woningcorporaties het voornemen om 111 duizend woningen te renoveren naar energieneutraal. In Nieuw-Buinen wordt een nieuw renovatieconcept voor 27 woningen gedemonstreerd. Elke woning wordt in twee dagen gerenoveerd tot een woning die niet alleen energieneutraal is, maar ook energie levert. VolkerWessels, DEISOL (een collectief van ingenieurs en uitvinders) en Woningcorporatie Lefier werken samen. Zij gaan ook na hoe ze de productiekosten kunnen reduceren, zodat de nieuwe manier van renoveren standaard kan worden in de markt.

Geothermie tegen lagere kosten en minder risico’s
Geothermische warmte kan een belangrijke hernieuwbare energiebron zijn voor de glastuinbouw en de gebouwde omgeving. Met Geothermal Directional Drilling (GDD) komt een grootschalige toepassing dichterbij. Deze nieuwe techniek, die al wordt gebruikt in de olie- en gasindustrie, verlaagt de kosten en de risico’s van investeringen in geothermie. Reden is dat er minder diep geboord hoeft te worden om geothermische energie efficiënt te exploiteren. Visser & Smit Hanab voert een demonstratieproject uit samen met Herrenknecht op de auberginekwekerij van Greenbrothers in Zevenbergen.

Meer energie uit zuiveringsslib
Rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen meer uit slib halen. Dat bewijst de toepassing van thermofiele slibvergisting. Een voordeel van deze innovatieve technologie is dat stikstof uit het slib kan worden teruggewonnen. Thermofiele slibvergisting levert uiteindelijk tot wel 50 procent meer biogas op. De technologie kan eenvoudig en tegen beperkte kosten worden toegepast en kent dan ook een groot herhalingspotentieel. Waterschap Brabantse Delta, Colsen en STOWA voeren het demonstratieproject uit.

Benutting restwarmte dieselmotoren
Het Nederlandse bedrijf Triogen levert Organic Rankine Cycle (ORC)-technologie. Met ORC kan duurzame elektriciteit worden opgewekt uit de restwarmte van (bio)gasmotoren en houtverbranding. Maar de technologie zou ook geschikt moeten zijn om de restwarmte van dieselmotoren te gebruiken, wat het brandstofverbruik met 8 tot 10 procent kan verminderen. Dit is interessant voor afgelegen gebieden die voor de elektriciteitsproductie afhankelijk zijn van dieselmotoren. Omdat uitlaatgassen van dieselmotoren relatief koel zijn en veel roetdeeltjes bevatten is een demonstratieproject met een aangepaste ORC-technologie noodzakelijk. Triogen demonstreert die samen met FINNING UK, wereldwijd de grootste dealer van Caterpillar-dieselmotoren.

Gelijkspanning op grote schaal
Dankzij jaren van onderzoek, productontwikkeling en tests zijn Nederlandse partijen internationaal leidend in technologieën voor gelijkspanning. In het demonstratieproject wordt de marktrijpheid ervan onderzocht door grote leveranciers van WKK- en zonne-energie te koppelen aan een grote verbruiker in de glastuinbouw. Het project wordt uitgevoerd door een consortium dat bestaat uit GAVITA, Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland, Direct Current, SolarGreenPoint en Siemens Nederland. Ondernemer Vreeken Bouvardia, gemeente Haarlemmermeer en de Stichting Gelijkspanning zijn ook betrokken.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties