Bepalingsmethode EPC en definitie ‘bijna energieneutraal’

Lyceum_SchravenlantBinnen het Energieakkoord (2013) was energiebesparing in woningen een belangrijk onderwerp. In zowel het Energieakkoord als in het Woonakkoord zijn extra investeringsgelden beschikbaar gesteld. In een kamerbrief van 20 juni geeft minister Blok aan wat de actuele stand van zaken is.

Blok gaat in deze kamerbrief onder andere in op een beter werkbare bepalingsmethode voor energieprestatie (punt 7, pag. 9):

“De geconsulteerde marktpartijen zijn positief over de optie om de theoretische toets aan de voorkant van het bouwproces te schrappen en de aandacht te verleggen naar de gerealiseerde gebouwkwaliteit. Dit sluit aan bij het voornemen van het kabinet tot verbetering van de kwaliteitsborging in de bouw.

In de loop der jaren zijn beleidsuitgangspunten en bouwfysische normen voor energiebesparing door elkaar gaan lopen in de bepalingsmethode van de EPC. Het voornemen om dit te ontvlechten door in de eisen expliciet te maken wat de beleidsdoelstellingen zijn voor bijvoorbeeld de zuinigheid van het huis, het benutten van duurzame energie en de resterende fossiele energievraag, sluit aan bij het kabinetsstandpunt dat het gebruik van normen in beleid of wetgeving vrijwillig moet zijn en het wordt ondersteund door de geconsulteerde marktpartijen. Tot slot zijn de geconsulteerde partijen positief over het voornemen om over te gaan naar de eenheid kWh per m2 per jaar zoals bijna alle andere EU lidstaten gebruiken. Hiermee kunnen bewoners, voorzien van duidelijke voorlichting, makkelijker de relatie leggen tussen de energieprestatie van de woning en hun energierekening.”

Naar een definitie van ‘bijna energieneutraal’
De Europese richtlijn EPBD eist dat na 2018 nieuwe overheidsgebouwen ‘bijna energieneutraal’ worden gebouwd. Behalve de Europese Commissie vragen ook marktpartijen en decentrale overheden om snel te definiëren wat de term ‘bijna energieneutraal’ precies inhoudt, omdat 2018 snel dichterbij komt. De minister zal dit in de komende maanden uitwerken en bespreken met marktpartijen. In het najaar van 2014 zal hij de Kamer hierover nader informeren, alvorens een definitief besluit te nemen.

Lees de volledige brief van de minister


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties