Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN)

ZEN is sinds 2015 het vervolgprogramma van de partijen in het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK). Met ZEN stimuleren de vier brancheverenigingen een kanteling in de woningmarkt, waardoor energie niet langer een kostenpost is, maar juist een ‘unique buying point’ voor de consument. En passant moet dit binnen de bouwbranche zorgen voor een soepele overgang naar de nieuwe eis van bijna energieneutrale nieuwbouw per 2020.

Over ZEN
ZEN staat voor Zeer Energiezuinige Nieuwbouw, van bijna energieneutraal (BENG) tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. We gaan voor tevreden bewoners door extreem goed te letten op wooncomfort, gezondheid, opleverkwaliteit én uiteraard betaalbaarheid. De vraag is: weten we wat de bewoner wil? Kunnen we technische hoogstandjes matchen met klantverlangens? Kunnen we woonplezier en -comfort verhogen en tegelijk de energierekening verlagen? En hoe doen we dat? Dat is de hamvraag.

Het ZEN-platform
Om te voorkomen dat we ieder voor zich steeds opnieuw het wiel moeten uitvinden, gaan we samen innoveren en kennis delen. Als brancheverenigingen faciliteren we dit met het ZEN Platform. Deelname aan het ZEN-platform is voorbehouden aan lidbedrijven van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB. Daarmee werken opdrachtgevers samen met de uitvoerende bouw aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw. Op uitnodiging zijn andere partijen voor specifieke thema’s welkom.

Spelregels
Voor deelname aan het ZEN platform gelden vier spelregels:
1. Deelnemers starten vóór 1 januari 2018 met de bouw van minimaal één nieuwbouw woningproject dat tenminste voldoet aan de bijna energieneutrale eis van 2020. Projecten kunnen worden opgegeven met behulp van het ZEN-project aanmeldformulier. Indien de deelnemer toestemming geeft wordt het project tevens opgenomen in de database Energiezuinig Gebouwd van RVO (makkelijk vindbaar door bij de verfijningsoptie ‘Beleidsprogramma’ te kiezen voor ‘Lente-akkoord /ZEN’).
2. Bij oplevering van het project worden energieprestatie en ventilatie getoetst door middel van het ISSO-opnameprotocol voor nieuwbouwwoningen: ISSO publicatie 82.5 Energieprestatie woningen – Opnameprotocol netto warmtevraag zeer energiezuinige woningen en Bijlage 4: Informele bijlage behorend bij ISSO 82.5 – Opnameprotocol installaties Energiezuinige woningen (zie ook de ISSO-website).
3. Het project is gericht op klanttevredenheid. De klanttevredenheid wordt uiterlijk een jaar na oplevering gemonitord door middel van een klanttevredenheidscijfer. Het streven is een rapportcijfer van 7,5 of hoger.
4. Partijen werken actief mee aan het delen van opgedane kennis en ervaring met elkaar en andere stakeholders.

Activiteiten
Wat gaat er binnen het ZEN-platform gebeuren?

  • Drie keer per jaar een platformbijeenkomst;
  • Daarnaast kleinere bijeenkomsten voor themagroepen;
  • Kennisoverdracht via de Lente-akkoord website en de nieuwsflits, en via de brancheverenigingen;
  • Publicatie van brochures, factsheets, instrumenten e.d. waar nodig of gewenst.

Themagroepen
Op de thema’s waar verdieping gewenst is, organiseren we themagroepen. Hiervoor komen verschillende deelnemers in kleinere setting voor bij elkaar. Het doel: ervaring opdoen of uitwisselen, om vervolgens de opgedane kennis breder te delen, bijvoorbeeld door het onderwerp in een factsheet te laten beschrijven. Kijk voor de lopende onderwerpen op de themagroepen-pagina. Hou voor nieuwe themagroepen de digitale nieuwsflits in de gaten. Deelnemers worden via de nieuwsflits geworven. Onderwerpen voor nieuwe themagroepen kun je inbrengen via de platformbijeenkomsten of door een mail te sturen naar cb@lente-akkoord.nl.

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties