Zoeken naar de optimale BENG 1

Zijn de huidige BENG-eisen de snelste weg naar CO2-vrije nieuwbouw? Of kan het allemaal een tandje scherper? Gemeenten hebben hoge ambities op het gebied van energie en klimaat, zeker waar het gaat om nieuwbouw. Sommigen willen de eisen aanscherpen. Maar simpelweg de BENG-knoppen een slagje aandraaien werkt contraproductief. Wat kan er wel? Het Lente-akkoord is gestart met de nieuwe themagroep Optimalisering BENG 1 om de speelruimte in beeld te brengen.

CO2 winst en verlies
Om te zorgen dat een gebouw aan strengere eisen voor BENG 1 (energiebehoefte) voldoet, is vaak meer bouwmateriaal nodig. Dat geeft een zwaardere milieubelasting (MPG). Ook de kans op temperatuuroverschrijding (TOjuli) wordt door een lagere BENG 1 soms overschreden, zodat aanvullende maatregelen nodig zijn voor zonwering of koeling. Dat leidt vaak tot hogere uitkomsten voor BENG 2 (primair fossiel energiegebruik) en de MPG. Zo gaat de CO2-winst aan de ene kant, verloren aan de andere kant. Een optimaal ontwerp scoort op alle indicatoren.

Wat is de reikwijdte?
Bij de EPC werkte het om de eis jaar na jaar verder aan te scherpen. Bij BENG gaat dat niet. BENG werkt wat dat betreft principieel anders. Omdat alle eisen met elkaar samenhangen kan ondoordacht aanscherpen van één eis zelfs contraproductief zijn. De vraag is daarom complexer en luidt: wat is de reikwijdte van BENG in relatie tot TOjuli en MPG?

Themagroep
De themagroep Optimalisering BENG 1 wil hier duidelijkheid in scheppen. Welke aanscherping is optimaal in relatie tot het hoofddoel: maximale CO2-reductie? Daarbij gaat het met name om BENG 1, maar in het verlengde ook om BENG 2 en 3. Aan de themagroep nemen ontwikkelaars, energieadviseurs en gemeenten deel. Door te rekenen aan varianten van reële concepten en ontwerpen, brengen we de speelruimte in beeld.

Variantenstudie
Het Lente-akkoord heeft Nieman RI en W/E Adviseurs opdracht gegeven een variantenstudie te maken van enkele concepten van grondgebonden woningen en ontwerpen van woongebouwen. Wat is de uitkomst voor BENG 1 bij woningen die overeenkomen met de normen voor Passiefbouw? Tot welke CO2-reductie leidt dat dan? Wat zijn de consequenties voor TOjuli en de MPG? Tot welke uitkomsten leiden dezelfde ontwerpen, maar dan uitgevoerd in houtbouw? Tot welke uitkomsten leidt een lager of een hoger glaspercentage? Voor deze studie worden concepten van grondgebonden woningen en twee woongebouwen die nu in ontwikkeling zijn, doorgerekend.

Webinar
De eerste bijeenkomst van de themagroep vond plaats op dinsdag 30 maart. Tijdens deze bijeenkomst zijn de onderzoeksvragen bepaald en zijn de varianten gekozen die zullen worden doorgerekend. De volgende bijeenkomst vindt eind mei plaats. Dan worden de conceptresultaten gepresenteerd. In juni ronden we het werk af met een rapportage en een webinar. De uitkomsten zijn van belang voor gemeenten die plannen hebben om strengere BENG-eisen in hun omgevingsvisie op te nemen.

Aanmelden
De themagroep levert leerpunten op voor gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars. Gemeenten die aan de themagroep willen deelnemen kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar cb@lenteakkoord.nl.


Gerelateerde berichten

Tags:

BENG

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties